بررسی تغییر "پایه قیمت گذاری خودروها"

مدیرکل دفتر صنایع ماشینسازی و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: رییس شورای رقابت اعلام کرده که موضوع تغییر پایه قیمتگذاری خودروها در جلسه این شورا بررسی خواهد شد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، کیومرث فروتنی، درباره موضوعات مطرح شده مبنی بر تغییر پایه قیمتگذاری خودروها، اظهار کرد: خودروسازان مدعیاند که در اواخر سال 90، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به آنها وعده داده بود که با توجه به افزایش هزینههای تولید، قیمت فروش محصولات آنها را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه در آن زمان با توجه به شرایط روز، سازمان حمایت از خودروسازان خواست افزایش قیمتها در سال 91 و طی چند مرحله صورت گیرد، خاطرنشان کرد: بر این اساس خودروسازان مدعیاند که قیمتهای پایان سال 90 که مبنای قیمتگذاری در شورای رقابت قرار گرفته، غیر واقعی و همراه با ضرر و زیان بوده است.
مدیرکل دفتر صنایع ماشینسازی و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بنابراین در شرایطی که در فرمول شورای رقابت قیمتهای پایان سال 90 مبنای قیمتگذاری قرار گرفته است، خروجی فرمول و قیمتهای به دست آمده از آن واقعی نخواهد بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین، وی افزود: اخیرا جلسهای با حضور مدیران عامل شرکتهای خودروسازی و رییس شورای رقابت برگزار شد. در این جلسه این موضوع مطرح و رییس شورای رقابت نیز اظهار کرد که آن را در جلسه این شورا بررسی و تصمیمگیری خواهند کرد.
فروتنی تصریح کرد: تولید خودروسازان در سال گذشته با ضرر و زیان همراه بود که این ضرر و زیان در صورتهای مالی آنها منعکس شده است. هماکنون نیز خودروسازان مدعی ضرردهی با قیمتهای فعلی هستند.