این نمایشگاه در دهکده المپیک مونیخ واقع شده. برای بازدید از شهر مونیخ اولین مکان یا موزه بی ام و است. جاییکه کارخانه، دفتر مرکزی، موزه و نمایشگاه واقع شده است
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

- - - Updated - - -

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ