درود بر همراهان پارس تیونینگ


1.کمبود قدرت:
اولین علت:نامیزان بودن زمان جرقه و تایمینگ ها
دومین علت:شل و سولفاته شدن اتصال ها و دهانه پلاتین

2.دیر روشن شدن موتور:
اولین علت:کثیف بودن شمع ها
دومین علت:خراب بودن وایرها
سومین علت:نامیزان بودن دهانه پلاتین

3.پس زدن موتور:
اولین علت:چسبیدن وزنه های لنگری دلکو
دومین علت:به هم خوردن تنظیم دلکو

4.داغ کردن موتور:
علت:چسبیدن وزنه های دلکو

5.پیش جرقه زنی موتور:
اولین علت:شمع ها معیوب هستند
دومین علت:نامیزان بودن دلکو

6.مصرف زیاد سوخت در موتور:
اولین علت:معیوب بودن شمع ها
دومین علت:نامیزان بودن دلکو

7.موتور روشن می شود ولی خیلی زود خاموش می شود:
اولین علت:خرابی کوئل
دومین علت:خرابی خازن
سومین علت:خرابی پلاتین

8.موتور دیر دور برمی دارد:
اولین علت:چسبیدن اوانس ها
دومین علت:خراب بودن خازن
سومین علت:خراب بودن پلاتین

9.موتور دیر روشن یا روشن نمی شود:
اولین علت:خرابی کوئل
دومین علت:خرابی خازن
سومین علت:خرابی پلاتین
چهارمین علت:وایرها قطع یا سولفاته یا بریدگی دارند
پنجمین علت:شکستگی یا ترک برداشتن چکش برق
ششمین علت:خرابی شمع ها
هفتمین علت:تنظیم نبودندلکو
هشتمین علت:شکستگی درب دلکو

منبع: کتاب اتومکانیک به زبان ساده (نوشته : احمد امیر تیموری)