ظرفيت باتري
روشهاي مختلفي براي تعيين مقدارظرفيت يك باتري توسط انجمن بين المللي باتري ( Battery Council International=BCI) ارايه شده است كه 4 روش به ترتيب اهميت عبارتند از :
الف .آمپر گرداندن ميل لنگ در شرايط سرد= تست باتري در شرايط سرد (Cold Cracking Amps=CCA &nbsp:
اين مقدار نشاندهنده توانايي يك باتري براي كار در شرايط سرد ميباشد و برابر است به مقدار آمپري كه يك باتري در دماي 0 درجه فارنهايت (17.8- درجه سانتيگراد )ميتواند از خود خارج كند بدون اينكه ولتاژ باتري كمتر 7.2 ولت شود
ب: آمپر گرداندن ميل لنگ = تست باتري (Cracking Amps = CA &nbsp
مانند روش قبلي منتها در دماي 32 درجه فارنهايت (تقريبا 7.7 درجه سانتيگراد). البته رابطه اي تقريبي وجود دارد كه ميتوان اين دو عدد (CCA) را به ( CA) تبديل نمود
CA= CCA×1.25
ج: ظرفيت ذخيره باتري (Reserve Capacity=RC &nbsp
مدت زماني كه باتري بتواند در دماي 80 درجه فارنهايت ( 26.7 درجه سانتيگراد) جريان 25 آمپر بدهد بدون اينكه ولتاژ كل آن كمتر از 10.5 ولت شود. باتري بايد بتواند در صورت خراب شدن سيستم شارژ در زمان نسبتا طولاني نيازهاي الكتريكي خودرو را مرتفع كند .
د: آمپر-ساعت
حاصلضرب شدت جريان در زماني است كه آن باتري ميتواند اين شدت جريان را تامين كند. واحد آن آمپر ساعت (Ah &nbsp) ميباشد.
ساعت × شدت جريان = ظرفيت
مثلا اگر ظرفيت يك باتري Ah 60 است يعني ميتواند
مدت 60 ساعت جريان 1 آمپري را تامين كند (60 × 1 = 60 )
يا مدت 1 ساعت جريان 60 آمپري را تامين كند ( 1× 60 = 60 )
يا مدت 20 ساعت جريان 3 آمپري را تامين كند ( 20 × 3 = 60)
.................
نكته : هنگامي كه آمپر از باتري كشيده ميشود نبايد ولتاژ باتري كمتر از 10.5 ولت شود .
عواملي كه در تغيير مقدار ظرفيت باتري موثر هستند عبارتند از :
تعداد صفحات باتري ، مساحت صفحات باتري ، دما ، مقدار الكتروليت و چگالي الكتروليت ميباشد
پلاك باتري
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
براي استفاده بهتر از هر وسيله اي لازم است اطلاعاتي در مورد آن وسيله به ما داده شود .محلي كه اين اطلاعات در انجا ثبت ميشود را پلاك مشخصات ميگويد . باتري ها نيز داراي پلاك مشخصات ميباشند.شركت هاي توليد كننده باتري روشهاي مختلفي را براي اين كار دارند . مثلا گروهي تمام اطلاعات مورد نياز را روي پوسته باتري كنار ه درج ميكنند . گروهي نيز در چند نقطه مختلف اين اطلاعات را قرار ميدهند. در اينجا سعي بر ان است كه تمام اطلاعاتي كه ميتوان به عنوان يك مشخصه باتري ثبت كرد بيان شود.
1-كد استاندارد : هر نوع باتري توليدي داراي يك كد استاندارد ميباشد . متداول ترين نوع استاندارد براي باتري ها ، استاندارد DIN است.
2-ولتاژ : يكي از مهمترين مشخصه هاي يك باتري كه حتما تمام توليد كنندگان باتري بايد آنرا روي باتري درج كنند مقدار ولتاژ خروجي باتري ميباشد. ولتاژ باتري خودرو ها بين 6 ولت تا 42 ولت ( خودروهاي برقي ) ميباشد.
3-ظرفيت باتري : حداقل يكي از موارد ذكر شده كه نشاندهنده ظرفيت باتري ميباشند . (در ايران معمولا آمپر- ساعت و تست در شرايط سرد)
4-سايز باتري : براي مشخص كردن ابعاد باتري . در ادامه جدول سايزهاي استاندارد باتري هاي خودرو آمده است
12 Volt Automotive
باتري 12 ولتي خودرو
BCI Group Size
سايز باتري
WBI Part Number
كد باتري
Cranking Performance
تست باتري
Reserve Capacity
ظرفيت ذخيره
BCI Maximum Overall Dimensions (Inches)
ابعا به اينچ
@0F
سرد
@32F
معمولي
@80F Length
طول
Width
عرض
Height
ارتفاع
22F X22F 390 490 80 9.5 6.875 8.313
C22F 390 490 80 9.5 6.875 8.313
22NF C22NF 350 440 65 9.438 5.5 8.938
24 24-7 700 825 125 10.25 6.812 8.875
X24 600 750 100 10.25 6.812 8.875
C24H 580 715 102 10.25 6.812 8.875
C24 530 660 90 10.25 6.812 8.875
A24 420 525 70 10.25 6.812 8.875
24F 24F-7 700 875 155 10.25 6.812 8.875
X24F 600 750 100 10.25 6.812 8.875
C24FH 580 715 102 10.25 6.812 8.875
C24F 530 660 90 10.25 6.812 8.875
A24F 420 525 70 10.25 6.812 8.875
25 C25 570 710 100 9.063 6.875 8.875
26 X26 500 625 85 8.188 6.812 8.063
C26 500 625 85 8.188 6.812 8.063
A26 500 625 85 8.188 6.812 8.063
27 27HD 700 875 125 12.063 6.812 8.875
X27 560 700 100 12.063 6.812 8.875
27F X27F 560 700 100 12.5 6.812 8.875
29NF A29NF 420 525 100 13 5.5 8.938
34 C34 575 720 110 10.25 6.812 7.812
35 C35 570 710 100 9.063 6.875 8.875
53 A53 330 405 69 13 4.688 7.5
55 X55 450 560 75 8.625 6.063 8.375
C55 450 560 75 8.625 6.063 8.375
58 X58 575 720 90 9.438 7.25 7
C58 460 575 80 9.438 7.25 7
58R C58R 460 575 80 9.438 7.25 7
60 A60 440 480 127 13 6.25 8.75
62 X62 460 575 80 8.938 6.438 8.875
C62 460 575 80 8.938 6.438 8.875
64 X64 600 750 110 11.688 6.438 8.875
65 C65 850 1060 150 11.375 7.5 7.563
A65 850 1060 150 11.375 7.5 7.563
70 X70 500 625 90 8.188 7.063 7.75
C70 500 625 90 8.188 7.063 7.75
A70 500 625 90 8.188 7.063 7.75
74 74-825 825 1015 155 10.25 7.25 8.75
X74 690 860 ??105 10.25 7.25 8.75
C74H 580 715 102 10.25 7.25 8.75
C74 500 625 95 10.25 7.25 8.75
A74 420 525 75 10.25 7.25 8.75
75 X75 575 720 105 9.063 7.063 7.75
C75 575 720 105 9.063 7.063 7.75
78 C78 550 690 130 10.25 7.063 7.75
39 239 245 310 40 8.25 6.875 6.875
41 X41 610 760 110 11.563 6.875 6.875
42 X42 425 530 75 9.563 6.812 6.812
45 X45 390 490 70 9.438 5.5 8.938
46 C46 510 625 80 10.25 6.812 8.875
47 C47 460 575 100 9.5 6.875 7
48 C48 550 690 70 10.938 6.875 7.063
49 C49 750 940 90 13.938 6.875 6.938
51 C51 435 540 70 9.375 5.063 8.875
51R C51R 435 545 70 9.375 5.063 8.875
5-تاريخ توليد : با توجه به محدود بودن عمر باتري لازم است مصرف كننده از تاريخ توليد و تاريخ مصرف باتري آگاه باشد. شركتهاي توليد كننده روشهاي مختلفي براي ارائه اين دو تاريخ دارند كه در شكل زير يك نمونه آمده است.
6-شماره سريال سازنده :برخي باتري ها اين شماره روي باتري حك ميگردد و معرف مشخصات سازنده ( تاريخ ثبت كارخانه،نئع كارخانه و... ميباشد )
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
نشاندهنده ميزان الكتروليت و چگالي (چرم حجمي) در باتري
همانطور كه ذكر شد ارتفاع سطح الكتروليت بايد در حد معيني باشد . براي تشخيص اين مطلب روي بدنه باتري هاي سفيد ( باتري هايي كه سطح الكتروليت از بيرون مشخص است ) 2 خط قرار داده شده است كه يكي بيشترين حد و ديگري كمترين حد را مشخص ميكند . ميزان الكتروليت حتما بايد بين اين دو عدد باشد . در باتري هايي كه داراي بدنه سفيد نيستند يا اينكه سطح الكتروليت از بيرون باتري مشخص نيست تشخيص اين امر كمي مشكل ميشود. بنابرياين در گروهي ا اين نوع باتري ها نشاندهنده اي راي روي خانه باتري قرار داده اند كه ميتوان با مشاهده آن سطح آب باتري را تشخيص داد . شكل زير يكي از اين نوع نشاندهنده ها را نمايش ميدهد
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
گروه ديگري از باتري ها داراي نشاندهنده جرم حجمي الكتروليت نيز ميباشند . در اين نوع باتري ها راننده به راحتي بامشاهده اين نشاندهنده به شارژ بودن و يا دشارژ بودن باتري پي برد.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگhttp://about_auto.blogspot.com