سیستم جرقه : در کلیه موتورهای احتراق داخلی درونسوزسوخت واردشدهبه داخل سیلندر باید
به طریقی محترقشودکهعملاحتراقدران سیلندر انجامشوداینعملبهدو صورت انجاممی
شود - 1 در موتورهای دیزلیعمل احتراق بدین صورت انجاممیشودکه هوای واردشدهدر
سیلندر بحدی متراکممیشودکه دراثراینعمل گرمای بسیار زیادی تولیدشدهکهاین گرما
می تواند سوخت تزریقشدهدران گرمارا محترق نماید
2-در موورهای بنزینیبعداز اینکه مخلوطهواو بنزین کاملا متراکم شدند حتما باید جرقهای وجود
داشته باشدتا بتوانداین مخلوط متراکمرا محترق سازدکهاینعملدر موتورهای بنزینی بعهده
سیستم جرقهمی باشد
قسمت های مختلف سیستم جرقه : -1 منبع انرژی الکتریکیمانندباطری - الترناتور 2- یک وسیله
تبدیل کننده برای افزایش دادن انرژی فشار الکتریکی مانند کوئل -3یک وسیلهقطعووصل کردن
جریان پلاتین- 4 یک توزیع کنندهبرق فشارقوی دلکو -5 شمع برای تولید جرقهدر کلیهسیم
کشیهای اتومبیلکه سیستم جرقههمیکیاز قسمتهایانمی باشد تمامسیم کشیها
بوسیلهیکسیمتک رشتهای صورتمی گیردو برای تکمیل کردن مدارهر وسیلهاز اتصال
بدنه استفادهمیشودمی دانیدکه ابتدا منفی باطری رابه شاسی متصلمی کنند البتهدر
برخیازمدلهاازسیمکشیدو رشتهاینیز استفاده میشودولی نوعتک رشتهای
بخاطر ارزانیو سریعتر انجام گرفتنکار متداولترمی باشد
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
کار سیستم جرقه : سیستم جرقه مخلوط متراکمشده داخل سیلندررا بوسیله جرقه الکتریکی
کهدر انتها داخل سیلندربیندو کنتاکت مثبتو منفیشمع ایجادمی گردد باعث سوختن مخلوط
متراکمشدهمیشودکه ولتاژ جرقه ایجادشدهدر حدود 10000 تا 24000 ولتمی باشد طریقه
ایجاداین جرقه بدین صورتمی باشد زمانیکه سوئیچرابازمی کنیم جریاناز باطریبهسیم
پیچ اولیه کوئل جاریمیشودودراین زمانبا بسته بودن دهانه پلاتین مداراینسیمپیچ بصورت
بسته قرارمی گیردو باعثمیشودیک میدان مغناطیسیدردوران داخل کوئل ایجادشودحال
دراثر برخورد بادامکمیل دلکو بهزیر پلاتین باعثبازشدندو کنتاکت پلاتیناز یکدیگرمیشود
کهبااینعملسمپیچ مدار اولیه کوئلو میدان مغناطیسی ایجادشدهدرانقطعمی گردد
و میدان مغناطیسی ضعیفشدهسیمپیچ ثانویهراقطعمیکندو باعث القا نیروی الکتروموتیو
در انهامیشودوچون تعداددورسیمپیچهای مدار ثانویه بسیار زیادمی باشد ولتاژیکهدران
القاو ازان خارج می گردد حدود 10 تا 24 هزارولتمی باشدحال جریان ولتاژ زیاد مدار ثانویه
بوسیله وایر بداخل دلکوواز انجا بوسیله توزیع کننده )چکشبرق( و وایرهای رابطبین دلکوو
شمعبهشمعها رسیدهوعمل جرقهرا انجاممیدهدو باعث سوختن مخلوطمی گردد

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

منبع : اتومکانیک به زبان ساده (مهندس احمد امیر تیموری)