نا بر اطلاعات رسیده مبلغ پیش پرداخت برای خرید این خودرو 39 میلیون و 200 هزار تومان اعلام شده است.
همچنین 19 میلیون تومان از باقیمانده ارزش خودرو اردیبشهت ماه و 21 میلیون و 800 هزار تومان نیز خرداد ماه در هنگام تحویل از مشتریان اخذ می شود.
گفتنی است قیمت خودرو 79 میلیون و 800 هزار تومان تعیین شده است.