علت اینکه ماشین استارت میخوره ولی روشن نمیشه چیه؟ البته وقتی قبل از استارت تو دریچه گاز اسپری انژکتور میزنم روشن میشه
دریچه گاز هم تمیزه