بسياری از رانندگان از همه جا بی خبر آمریکایی نمی داند که در زیر کاپوت ماشين آنها قطع ه ای جا سازی شده است که می تواند اطﻼعات مختلفی مثل سرع ماشين, ترمز ناگهانی و عملکرد کيسه هوا را ثبت کند. این قطعه حتی از این توانایی برخوردار است که بگوید کمربند ایمنی راننده در هنگام تصادف بسته بوده است یا خير. بسياری از رانندگان از همه جا بی خبر آمریکایی نمی داند که در زیر کاپوت ماشين آنها قطعه ای جا سازی شده است که می تواند اطﻼعات مختلفی مثل سرع ماشين, ترمز ناگهانی و عملکرد کيسه هوا را ثبت کند. این قطعه حتی از این توانایی برخوردار است که بگوید کمربند ایمنی راننده در هنگام تصادف بسته بوده است یا خير. در حال حاضر جعبه سياه بر روی دو سوم از ماشين های جدیدی که در ایاﻻت متحده فروخته شده و ٣٠ ميليون دستگاه ماشينی که هم اکنون در خيابان های آمریکا رفت و آمد می کنند نصب شده است. کمپانی های خودرو سازی و شرکت های بيمه معتقدند که از طریق نصب جعبه سياه بر روی اتومبيل ها می توان برای اصﻼح ق وانين ترافيکی و طراحی وسایل نقليه ایمن تر استفاده کرد. این در حالی است که اطﻼعات ذخير شده در جعبه سياه می تواند به عنوان مدرکی در پرونده ها ی قضایی برای معلوم کردن مجرمان و تبرئه اشخاص بی گناه نيز به کار گرفته شود. آقای جان سوما استاد حقوق دانشگاه دنور در خ صوص سوء استفاده های احتمالی از جعبه سياه توسط شرکت های بيمه می گوید: نصب چنين سيستم هایی بر روی ماشين ها ممکن است منجر ب ه سوء استفاده از حریم خصوصی افراد شود و باید اطﻼع رسانی بهتری در این زمينه توسط شرکت های خودروسازی انجام ب گيرد. دليل اینکه بيشتر رانندگان در مورد جعبه سياه اتومبيل چيزی نمی دانند این است که این اطﻼعات در دفترچه راهنمای اتومبي ل آمده ولی کمتر راننده ای به خود زحمت خواندن آنرا می دهد. در حال حاضر دولت آمریکا در حال وضع قوانين جامعی برای جلوگيری از سوء استفاده از اطﻼعا ت موجود در جعبه سياه است. ایاﻻت های کاليفرنيا، داکوتای شمالی و آرکانزاس قوانينی وضع کرده اند که چگونگی استفاده از اطﻼعات را برای شرکت های بيمه مشخص کرده و ایالت های نيویورک، ماساچوست و تگزاس نيز در حال وضع قوانين مشابهی هستند. قوانين جدید تا حد زیادی دسترسی به اطﻼعات را بدون اجازه دادگاه یا صاحب ماشين محدود می کند و طبق قوانين وضع شده در ایالت آرکانزاس نيز حتی دسترسی به اطﻼعات بدون استفاده موجر اتومبيل محدود می شود و حتی اگر م اشين در تصادف رانندگی کامﻼ از بين برود و جزو دارائی های شرکت بيمه محسوب شود باز برای دسترسی به اطﻼعات جعبه سياه باید ا ز صاحب اتومبيل اجازه گرفت. جيمی جفرس سناتور ایالت آرکانزاس که یکی از مخالفان نصب جعبه سياه در اتومبيل هاست می گ وید: من دوست ندارم که یک راننده بيچاره تصادف کند و بعد شرکت های بيمه بدون اینکه راننده از وجود چنين سيستمی در ماشين باخبر باشد از اطﻼعات موجود در جعبه سياه عليه خود او استفاده کنند. کمپانی های خودروسازی و شرکت های بيمه بر این باورند که به سادگی می توانند نگرانی طرفداران آزادی های مدنی را کاهش دهند. آقای آلن ادلر سخنگوی شرکت جنرال موتور در این خصوص می گوید جعبه سياه اتومبيل می تواند مقدار کمی اطﻼعات ذخيره کند، این خيلی مهم است که مردم بدانند جعبه سياه نمی تواند گفتگوهای درون ماشين یا مسيری که ماشي ن در آن حرکت کرده یا هر چيز مشابه دیگری را ضبط کند. جعبه سياه فقط می تواند اطﻼعاتی نظير سرعت ماشين، وضعيت ترمزها و عمل کرد کيسه هوا را ضبط کند و این اطﻼعات را هر پنج الی ١٠ ثانيه برای ضبط اطﻼعات جدید پاک می کند و تنها در صورتی اطﻼعات را ذخيره می کند که کيس ه هوا باز شده باشد یا ترمز ناگهانی گرفته شود یا اینکه نهایتا تصادفی اتفاق بيافتد. همچنين جعبه های سياه ساخت شرکت های مختلف با یکدیگر متفاوتند. برای مثال جعبه سياه ساخ ت شرکت فورد که به F – SYSTEM معروف است در یک تصادف می تواند فقط یک دهم ثانيه اطﻼعات قبل و بعد از تصادف را ثبت کند . به هر حال با وجود تمام تضمين هایی که در خصوص عدم سوء استفاده از اطﻼعات جعبه سياه به رانندگان و صاحبان خودرو داده شده ا ست طرفداران آزادی های مدنی از دولت و کمپانی ها درخواست کرده اند تا برای حفاظت از حقوق مصرف کنندگان اقدامات بيشتری انجام دهند. قانون وضع شده در ایالت آرکانزاس فروشندگان و شرکت های بيمه را ملزم به ارائه اطﻼعات مکتوب در خصوص جعبه سياه م ی کند. تعدادی از مخالفان وجود جعبه سياه در اتومبيل پيشنهاد کرده اند که برای جعبه سياه نيز م ثل کيسه هوای اتومبيل یک کليد در نظر گرفته شود تا راننده بتواند در صورت تمایل آنرا خاموش کند ولی کمپانی های خودرو سازی به شدت ب ا این پيشنهاد مخالفت کرده اند. به عقيده آنها این درخواست می تواند باعث بروز مشکل برای برخی کمپانی های ماشين سازی شود. برای م ثال خاموش کردن جعبه سياه در ماشين های ساخت شرکت GM نمی تواند بدون غير فعال کردن کيسه هوا صورت بگيرد. با وجود تمام نگرانی های موجود چيزی که بيشتر از همه طرفداران آزادی های مدنی را نگران کرده است احتمال استفاده از جعبه سياه همزمان با رشد تکنولوپی در آینده است. دیوید فراسر، رئيس انجمن دفاع از آزادی های مدنی در کانادا )کشوری که قوانين محکمتری در خصوص حمایت از آزادی های مدنی نسبت به آمریکا دارد( می گوید: هنگامی که جمع آوری اطﻼعات هر چند به صورت محدود شروع شود انگيزه ناخودآگاهی بوجود می آید که اطﻼعات بيشتری جمع آوری شود. برای مثال با کمی ت غيير در جعبه سياه می توان کاری کرد که گفتگوهای درون ماشين یا حتی گفتگوهای تلفنی درون اتومبيل نيز ضبط شوند. تعدادی از کمپانی های خودرو سازی در حال حاضر از جعبه های سياه پيشرفته تری نسبت به سای ر کمپانی ها استفاده می کنند که می توانند عادت های خطرناک رانندگی را با جزئيات بيشتری ذخيره کنند. بعضی از شرکت ها طرح آ زمایشی را اجرا کرده اند که در آن به رانندگانی که اجازه می دهند جعبه سياه پيشرفته روی ماشين آنها نصب شود تخفيف هایی تعلق می گيرد که این خود می تواند باعث بروز این نگرانی در رانندگانی شود که بعلت عدم اجازه به شرکت برای نصب جعبه سياه پيشرفت ه در آینده جریمه شوند. در این خصوص ایالت های نيویورک و کاليفرنيا به تازگی قانونی را تصویب کرده اند که بوسيل ه آن کمپانی ها از نصب جعبه سياه پيشرفته روی ماشين منع می شوند. کمپانی های خودرو سازی و شرکت های بيمه نيز در خصوص اتهامات وار د شده می گویند که آنها هيچ عﻼقه ای برای ایجاد هرگونه تغيير فنی در جعبه سياه ندارند بخاطر اینکه این کار ممکن است عکس العمل های منفی گسترده ای از سوی طرفداران آزادی های مدنی و سایر نهادهای اجتماعی در پی داشته باشد. ایمان مصطفی پور