دلکو توزیع جریانبرق دریافتیاز کوئلرابه عهده داردو بایددر زمانهای مناسببا احتراق
هر سیلندر جریانرابهشمعها برساند
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
قطعات تشکیل دهنده دلکو:
1-درب دلکو2-چکش برق3- پلاتین4- خازن 5-سیم خازن 6-صفحه دلکو7- صفحه ثابت دلکو
8- بادامک 9- وزنهها 10-فنر وزنهها11-میل دلکو12- بدنه13- دستگاه خلائی 14-پیچ تنظیم
دلکو 15-فنرو زغال
پلاتین : در سیستم جرقه برایقطع ووصل کردن جریان مدار اولیهدر زمانهای مناسباز پلاتین
استفادهمیشود پلاتینبرروی صفحه دلکو بستهمیشودو شاملیک بازوی ثابتکهبه پلاتین
منفیهم گفتهمیشودویک بازوی متحرککهبه پلاتین مثبت نامیدهمیشود رویهریکاز
بازوهای ثابتو متحرک پلاتینیک برجستگی)کنتاکت( وجود داردکه وقتی پلاتین بستهمیشود
ایندوبر جستگیدر مقابل یکدیگر قرارمی گیرندسطحایندو کنتاکتازفلزدیر گداز تنگستن
پوشانیدهشدهاستوبا گردش محور دلکو دهانه پلاتین)محل تماسدو کنتاکت( مرتبابه وسیله
زائدههایروی محور دلکو (بادامک) بازشدهو بوسیلهفنر پلاتین مثبتبعداز خارجشدن بادامکاز
زیر فیبری پلاتین کنتاکتهارویهم قرار گرفتهو بستهمی شوندکهاینعملبازشدن دهانه
پلاتینبه معنیقطع مدار اولیه کوئلاست میدان مغناطیسیانکه مدارهای اولیهو ثانویهرادر
بر گرفتهازبینمیرود کاهش میدان باعث ایجاد جریانهای القائی با ولتاژ بالادر مدار ثانویهو جریان
خود القائیبا ولتاژبین 150 تا 300 ولتدر مدار اولیه می گردد
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


تنظیم دهانه پلاتین : چگونگیعمل جرقهزنیبه مقدار زیاد به فاصله کنتاکهای پلاتین بستگی دارد
این فاصلهبین 0.35 تا 0.45 میلیمتر متغیرمی باشداگر فاصله زیادترازحد مجازکارخانه باشد زمان
تماس کنتاکهاروی یکدیگرکممیشودو جریانسیمپیچ اولیه کوئلوقت کافی برای رسیدن بمقدار
لزوم اشباعشدنرا ندارددر نتیجه نیروی الکتروموتیودر مدار ثانویه ناکافی خواهدبوداگر فاصله
کنتاکها خیلیکم باشد جرقههای طولانی باعث سوختهشدن دهانه پلاتینهامی گردد برای میزان
کردن فاصله کنتاکها ابتدا موتوررامی گردانیمتایکیاز تیزیهای بادمکزیر فیبری پلاتین مثبت
قرار بگیردسپسپیچ مربوطبه پلاتین منفیراشل کردهو بازوی پلاتینرا بحرکت دراوردهتا فاصله
دو کنتاکت تنظیموبحد گفتهشده برسد ضمنادر بعضیاز دلکوها داراییکپیچ خارجاز مرکزروی
صفحهخودمی باشدکهبا پیچاندنانمی توان صفحه بازوی ثابترابه میزان مطلوب حرکتدادو
پساز تنظیمپیچ محکم کننده صفحهراسفتمی کنیمیاد اوریمیشودکه تنظیم بایدبه وسیله
فیلر انجام بپذیرددرضمن بعضیاز دلکوها پلاتین بوسیلهپیچ مخصوصیکهروی دلکومی باشد
تنظیممیشودپساز تنظیم حتما کنتاکتهای پلاتین کاملا مقابل یکدیگر باشنددرغیراین صورت باید
با انبردست پلاتین منفیرا حرکت دادهتا کاملارویهم قرار بگیرند
زاویه داول یا مکث یا نشست پلاتین : هنگام گردشمیل دلکو زمانیکهیکیاز بادامکها کاملااززیر
فیبری پلاتین خارجشدیااول بسته شدنتا زمانیکه بادامک دیگردرجهت گردشبهزیر فیبری
پلاتینمیزند یا شروعبازشدناینمدت زمانیراکه پلاتین بستهمی باشدرا زاویه نشستیا
مکثیا داولمی نامنداین زمان کاملا برای اشباع کوئل لازم می باشدپساگردر تنظیم پلاتین
اشکالی بوجوداید یعنی کمترازحد یا بیشترازحد تنظیم گردد باعثبهم خوردن زاویه داولمی
گردد بطورکلیاگر دهانه پلاتین بیشترازحد تنظیم گردد زاویه داول کوچکمیشودوبر
عکساگر دهانه پلاتین کمترازحد تنظیم گردد زاویه داول بزرگتر خواهدشداین زاویهدر موتورهای
مختلففرقمیکند برای موتورهایدو سیلندر 120 درجهو 4 سیلندر 54 تا 57درجهو 6 سیلندر
36 درجهو 8 سیلندر 28 درجهمی باشد

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
چکش برق : در بالای پلاتینورویمیل دلکوچکشبرق)تقسیم کنندهبرق ولتاژ زیاد( ودرب دلکو
قرارمی گیردچکشبرق دارای زائدهای استکهدرجایخودروی محور دلکو قرارمی گیردچکش
برق عایقمی باشدولییک تیغه فلزیدر بالایاننصبشدهاستدرب دلکوبابستهای فلزی
فنریبه بدنه دلکو محکممیشوددرب دلکونیزازجنس عایق ساختهشدهو دارای سوراخهای
برای اتصالوایرهای شمعو کوئلاستدرکف این سوراخها قطعاتفلزی جای دارند سوراخ
مرکزی مربوطبه وایر جریان ولتاژ زیاداستکهاز کوئلمیایداین جریاناز طریق قطعه فلزیکف
سوراخو زغالو فنریکهدرپشتان قرار داردبرق ولتاژقویرابه صفحه قلزیرارویچکشبرق
می رساندبا گردش محور دلکو بوسیلهمیل بادامکچکشبرقنیز همراهانمی چرخدتالبه صفحه
فلزیبه مقابل کنتاکتزیریکیاز سوراخها حاشیهدرب دلکو قرار بگیرد جریان ولتاژ زیاددر فاصله
بسیارکمیکهبینلبه صفحه فلزیچکشبرقو کنتاکت برقرارمی باشدوازاین فاصلهبرق ولتاژ
زیادازچکشبرقبه کنتاکتمیجهدواز طریق وایرهابهشمع مربوطه رسانیدهمیشوداین
شمعیاستکه سیلندراندر انتهایعمل تراکم قرار دارد وقتی جریان ولتاژ زیادبهشمع رسیده
بیندو الکترود جهیدهو باعث محترقشدن سوختمی گردد
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

منبع : اتومکانیک به زبان ساده (مهندس احمد امیر تیموری)