متاسفانه در كشور ما ايران، درتمام سالهاي سازندگي، بعلت كمبود و گراني سيمان و همزمان ارزاني و فراواني قير و گازوييل، همراه با سهولت اجرا، باعث گرديدتا بجاي استفاده صحيح و مناسب از سه عنصر عمده راهسازي، عملا فقط آسفالت را تنهابكار بگيريم. اما واقعيت اين است كه راهسازي، بدون استفاده از بتن و سنگدانه (شكسته و يا شكل داده) ناقص وفاقد كارايي است. نتيجه همين است كه امروز انواع آسيب ها ونقصان ها را در تمام جاده ها و معابر برون شهري و درون شهري ملاحظه مينماييم.

معايب آسفالت
نشست، ترك، روراندگي، موج برداشتن، روان شدن قير، جداشدن سنگدانه، قير رفتگي، آسفالت كندگي، چاله شدن،آبگرفتگي، خشن شدن سطوح جاده ها و غيره كه اين معايب خود باعث:
از دست رفتن منابع ملي، استهلاك سريع وسايط نقليه و ناوگان حمل و نقل، مخاطرات و تصادفات جادهاي، كندي حركت و افزايش بار ترافيكي، افزايش هزينه هاي نگهداري و غيره كه همگي ناشي از چنين روش اجرايي و سهل انگاري در روش اجرايي است. طبعا آثار و عواقب اقتصادي واجتمايي آن غير قابل محاسبه و جبران است .

كاربرد بتن و سنگ، :كارايي و دوامآسفالت را دو چندان و بسياري از عيوب آنرا مرتفع مي سازد.

خواص مطلوب آسفالت

١- نرمي در حركت و آسايش راننده
٢- رواني حركت خودرو وسهولت چرخش و حركت لاستيك، همراه با استهلاك كمتر
٣- تجانس قير با آسفالت
۴- انعطاف وشكل پذيري (الاست و پلاستيسيته) درزير عبور چرخ


خواص مطلوب بتن و سنگ

١- مقاومت مكانيكي و تحمل فشار و بار ترافيكي
٢- مقاومت مكانيكي و تحمل كشش ناشي از تحرك و جابجايي زير سازي
٣- عدم جدا شدن سيمان وسنگدانه، درصورت طرح اختلاط درست و اجراي مطلوب
۴- چسبندگي خوب با زير سازي،بعلت تجانس با خاك
5- مقاومت خوب حرارتي در نوسانات حرارتي شب و روز و در طولسال (ظرفيت حرارتي بالا)

ضعف آسفالت

١- شكنندگي قير درسرماي زياد و رواني در گرماي زياد و آسيب آسفالت (در هر دو حالت ظرفيت حرارتي كم )
2- چسبندگي كم به زير سازي (قير پاشي كفايت از اين ضعف نمي آند)
3 - مقاومت كم مكانيكي در تحمل فشار و كشش بار ترافيكي
۴- مقاومت كم مكانيكي در تحمل كششناشي از جابجايي زيرسازي

ضعف بتن

١- لزوم طرح اختلاط واجراي مناسب با شرايط آب و هوايي و جلوگيري از ترك خوردگي
٢- رواني كم در حركت خودرو و لغزيدن لاستيك

چنانچه به موارد ضعف و مطلوبيت آسفالت و بتن توجه شود، بيشتر به مكمل بودن و لزوم كاربرد همزمان آنها در راهسازي متوجه مي شويم .
امروزه با استفاده از بتن و سيمان، ضمن افزايش كارايي آسفالت، با استفاده ازافزودني ها، كيفيت هاي ويژه به آسفالت داده اند. عدم پاشش آب به اطراف و بخصوص اتومبيل هاي پشت سر كه موجب كاهش ديد مي گردد، از نوآوري هاي مهم در تحقيقات وكاربرد آسفالت و بتن بوده است .

ملاحظه مي شود، استفاده از بتن در راهسازي، تنهانقش مقاومت مكانيكي نداشته، بلكه نقش تكيه گاهي و اصطلاحا پاخوري (Pad) براي آسفالت بسي مهمتر است .متاسفانه، درايران بجاي نگرش درست به دلايل آسيب هاي آسفالت ،با آسفالت مجدد آنرا ترميم مكنند كه طبعا ثمري در بر ندارد .

امروزه، در اجراي بزرگراه ها و راه هاي درجه يك، تركيبي از لايه به ضخامت ٢۵ سانتيمتر بتن و سپس يكيا دو لايه نازك آسفالت راه با كارايي و كيفيت مطلوب آماده بهره برداري ميگردد.
مقايسه اقتصاديحال كه امروز، سيمان فراوان و ارزانرا در مقابل قير و گازوييل كم و گران داريم، خوب است با يك محاسبه اقتصادي و هزينه اي، آخرين بهانه را در كاربرد بتن در راه سازي مورد ارزيابي قرار دهيم .
طرح آسفالت شامل :

١- آسفالت رويه (توپكا) ۵ سانتيمتر
٢- بيندر (آستر) ٨ سانتيمتر
٣- اساس ١٢ سانتيمتر
۴- زير اساس ٢٠ سانتيمتر
۵- سنگ شكسته ١۵ سانتيمتر

طرح بتني شامل :

١- آسفالت رويه ٢ سانتيمتر
٢- صفحه بتن با عيار ٢۵٠ به ضخامت ٢۵ سانتيمتر
٣- زير اساس ١٠ سانتيمتر
۴- سنگ شكسته ١٠ سانتيمتر