آسفالت سطحي يك لايه اي و دو لايه اي

پخش يك لايه قير روي سطح آماده راه كه بلافاصله روي آن مصالح شكسته و تميز پخش گردد آسفالت سطحي ناميده ميشود.
اين نوع آسفالت معمولا در دو لايه و در مواردي در يك لايه بندرت در سه لايه پخش ميشود. كه بترتيب آسفالت سطحي يك لايه اي و دو لايه اي و سه لايه اي ناميده ميشود.
ضخامت آسفالت سطحي يك لايهاي تقريباً معادل اندازه ماكزيمم اسمي مصالح ميباشد.
و ضخامت آسفالت سطحي دو لايه معادل اندازه ماكزيمم اسمي مصالح لايه اول است.
كليه نقاط ضعيف سطح راه شني (قشر اساس) مانند چاله يا نشست بايستي با مصالحي كه در ساختمان قشر اساس بكار رفته است مرمت شود بهر حال تمامي سطح راه بايستي پروفيله و ضمنا فاقد هرگونه مواد سست يا شل باشد .
بطوريكه قسمت هاي مرمت شده و ضعيف مشابه ساير قسمتهاي راه را داشته باشد.
در مورد راههاي شني ميبايستي عمليات بترتيبي برنامه ريزي گردد كه بالافاصله پس از آماده شدن قشر اساس و قبل از عبور ترافيك از روي آن عمليات آسفالت سطحي انجام گيرد به نحوي كه راه كاملا پروفيله و شيبهاي طولي و عرضي آن تامين شده باشد.

وسائل اجراي كار

وسائلي كه براي اجراي آسفالت سطحي لازم ميباشد به شرح زير است.
جاروي مكانيكي و يا هواي فشرده و در صورت لزوم ماشين آبپاش
غلطك چرخ لاستيكي سه تن ، عرض كوبيده غلطك چرخ لاستيكي بايد بيش از 150 سانتي متر بوده و وزن آن قابل تغيير و فشار سطح تماس آن حداقل 40 پوند بر اينچ مربع باشد.
پخش كن مكانيكي براي مصالح سنگي كه بتوان دقيقاً آنرا براي پخش مقدار معيني از مصالح در متر مربع ميزان كرد.
دستگاه پخش آمولسيون قير و يا قير پاش.