سيستم 4WD مدت مديدي است كه ابداع شده و انواع متنوعي از آن به بازار آمده است كه همه آنها با همين نام شناخته ميشوند، اما در واقع موارد استفاده آنها متفاوت است.

Part Time 4WD:
سيستمي است كه در آن، فقط ميتوان براي مدتي معين از چهار چرخ محرك استفاده كرد. اين نوع سيستم 4WD براي ايجاد قدرت كشش بيشتر در وسائط نقليه براي حمل بارهاي سنگينتر و يا حركت در شرايط نامساعد جادهاي ساخته شده است. از اين سيستم، فقط ميتوان در شرايط نامساعد جادهاي و نه در جادههاي مسطح و خشك بهرهبرداري كرد، لذا واضح است كه اين سيستم براي انجام كارهاي سخت و سنگين ساخته شده است. در جادههاي هموار، ميتوان وسيله نقليه را در حالت 4WD قرار داد.
حالات قرار گرفتن دنده عبارتند از: 4WD Hi, 2WD و 4WD LO. اين سيستم براي استفاده در مكانهاي بدون جاده عالي است و هنگامي كه همزمان با قفل ديفرانسيل بهكار گرفته شود، بيشترين كارايي را خواهد داشت (جيب ويليز 1942).

Full Time 4WD:
از اين سيستم ميتوان هميشه و در تمامي مسيرها از جمله آسفالته استفاده كرد.اين سيستم 4WD براي ايجاد قدرت كشش بيشتر در وسيله نقليه و كارامدتر كردن 4WD براي استفاده روزمره ساخته شده است. به اين سيستم، 4WD دائم نيز ميگويند.
استقرار ديفرانيسل اضافي در مجموعه انتقال قدرت وسيله نقليه، امكان بهرهبرداري دائمي از 4WD را فراهم ميسازد. در اين سيستم، حالت 2WD وجود ندارد. با وجود اين سيستم، شما اسبي قدرتمند در اختيار خواهيد داشت. مزيت استفاده از Full Time 4WD در جادههاي نامساعد، استحكام بيشتر در حركت به عنوان يك نكته ايمني در رانندگي روزانه است.
انواع حالتهاي قرار گرفتن دنده در اين سيستم، عبارتند از: 4WD Hi و 4WD LO. اين سيستم در خارج از جاده و در صورت قابليت قفل شدن بسيار خوب عمل ميكند، اما همزمان با قفل محور ديفرانسيل، بهترين عملكرد را دارد (رنجرور 1969).

Full Time symmetric AWD:
اين سيستم مشابه 4WD دائمي است، با اين تفاوت كه فاقد گشتاور سرعت كم و يا در واقع الگوي مسافت كوتاه است. از اين سيستم، همواره و در تمامي جادهها از جمله آسفالته ميتوان استفاده كرد. اين سيستم، يكي از مظاهر ايمني در وسائط نقليه امروزي است، اما گرچه براي كار سنگين طراحي نشده، باعث ايمنتر و دلپذيرتر شدن وسيله نقليه ميشود. اين سيستم در رقابت براي حركت در جادههاي ناهموار، تقريباً بازنده است زيرا تأكيد بيشتر بر استحكام و عملكرد آن بوده و بهتر است كه در خارج از جاده، كمتر مورد استفاده قرار گيرد (آئودي كواترو 1980 و اكثر خودروهاي سوبارو).

Automatic Asymmetric AWD:
سيستم اتوماتيك متقارن AWD، ابتدا فقط به عنوان سيستمي مستحكم و قدرتمند ساخته شده بود. از اين سيستم ميتوان به طور مداوم در تمامي سطوح از جمله مسيرهاي آسفالته استفاده كرد. سيستم AWD بهطور دائمي عمل نميكند بلكه فقط هنگامي به كار ميافتد كه شرايط تعادل وسيله نقليه از بين برود. اساساً خودروهاي داراي اين سيستم، خودروهايي با ديفرانسيل 2WD و فاقد قابليتهاي حركت در جادههاي نامساعد هستند. واضح است كه اين سيستم تنها براي افزايش ايمني، استحكام و تعادل در حركت ساخته شده و استفاده از آن در مسيرهاي خارج از جاده و جادههاي ناهموار، توصيه نميشود (ولوو 1996)
گفتني است كه امروزه بسياري از وسائط نقليه، تركيبي از انواع سيستمهاي 4WD را مورد استفاده قرار ميدهند.

تهيه كننده: مهدي افقي