اولین درسی که یک معلم رانندگی باید آموزش دهد، نکات اساسی مربوط به ایمنی در رانندگی است و یکی از نخستین موارد، طرز نشستن است. طریقه نشستن روی صندلی راننده، آنقدر ساده و ابتدایی است که بعد از چند سال فراموش میکنیم که این کار چقدر اهمیت دارد و میتواند در ایمنی راننده نقش داشته باشد. اول از همه، هنگام نشستن، باید کاملاً احساس راحتی کرد؛ گردن و پشت باید تکیهگاه کاملاً مناسبی داشته باشند. این کار باعث میشود تا ضمن اینکه این بخشهای بدن در هنگام تصادف، از آسیب در امان باشند، از مشکلات فیزیکی بدن در طولانیمدت نیز اجتناب شود. تعداد زیادی از رانندگان وجود دارند که به دلیل تکیه ندادن و راحت نبودن در صندلی، پس از چند دقیقه احساس ناراحتی و درد در ناحیه پشت میکنند. هنگام رانندگی، عضلات بدن باید در وضعیت نرمال باشند. فشار و درد ناشی از جمع کردن عضلات در محل کار نیز پیش از این مشخص شده و در هنگام رانندگی نیز میتواند میتواند چنین نتایجی داشته باشد. در ادامه به چند نمونه از تکنیکهایی اشاره میشود که میتواند در کاهش دردهای گردن و پشت رانندگان مؤثر باشند.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگاهمیت بالای نشستن صحیح پشت فرمان


برای ایمنی بیشتر در جاده، یکی از موارد اساسی، دید مناسب راننده از جاده است؛ به این معنی که راننده با توجه به آینهها و همچنین نمای روبرو، از کلیه وقایع اطراف خودرو، آگاه باشد. وقتی که زمان زیادی در روز صرف رانندگی میشود، اهمیت این موضوع میتواند خود را بهتر نشان دهد. برای تنظیم صندلی، بهتر است که ابتدا صندلی را در بدترین وضعیت ممکن، یعنی پایینترین نقطه قرار داد و آرامآرام، آن را به بهترین نقطه ممکن رساند. این وضعیت باید به گونهای باشد که برای دید اطراف، نیاز به کشیده شدن گردن پیدا نکنید. مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمقایسه روش صحیح قرارگیری با شیوه غلط


پرهیز از فشار و جمعکردن عضلات
پاها باید به گونهای قرار گیرند که کمترین فشار در ناحیه ران ایجاد شود و همچنین، کشیدگی در عضله پشت ساق پا ایجاد نشود. پاها باید تا حدّ ممکن در وضعیت ۹۰ درجه باشند و از بدن باز نشده نباشند؛ ضمن اینکه، پاها باید به راحتی بتوانند به پدالها برسند و نیازی به جمع کردن و کشیده شدن بیش از حدّ عضلات نباشد. همچنین برای ارتباط دستها با چرخ فرمان نیز باید همین شرایط برقرار باشد. دستها نباید خیلی دور یا خیلی نزدیک به چرخ فرمان باشند. اگر به مدت زیادی با دستهای نزدیک به فرمان و جمعشده، رانندگی کنید، این کار باعث ایجاد فشار در ماهیچهها و شانه و آرنج و سپس عضلات گردن شده و در هنگام بروز تصادف، میتواند شدت جراحات را افزایش دهد. دستها ضمن این که باید حالت افقی داشته باشند، باید در وضعیت راحتی قرار بگیرند. مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمیزان فشار به مهره ها در حالت غلط نشستن


آینهها و موارد دیگر
آینهها باید دید مناسبی را برای شما از اطراف خودرو ایجاد کنند و به همین خاطر، با توجه به وضعیت صندلی راننده، باید تنظیم شوند. تنظیم آینهها نیز به گونهای است که کمترین فشار و کشیدگی برای دیدن اطراف برای راننده ایجاد شود. تنها همین تنظیم مناسب آینهها کافی است تا در مسافرتهای طولانی، چشمها کمتر دچار خستگی شوند. برای ایمنی بیشتر در سفر، بهتر است هر چند وقت یکبار، تنظیم آینهها، دوباره انجام شود.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگحالت صحیح پاها


نکته دیگر این است که با عجله وارد خودرو نشوید؛ اول داخل صندلی نشسته و سپس پاها را به سمت داخل بچرخانید. هنگام خارج شدن نیز اول پاها را خارج کنید و سپس بدن را بیرون ببرید. قبل و بعد از رانندگی، اجسام و لوازم سنگین، بلند نکنید؛ چند دقیقه به بدن خود استراحت دهید و با کمی کش و قوس، فشار را از بدنتان خارج کنید. وضعیت مناسب بدن در هنگام رانندگی باعث کاهش صدمات ناشی از رانندگیهای طولانیمدت شده و همچنین، میتواند باعث کاهش آسیبها در هنگام بروز تصادف شود؛ تنها نیاز به صرف کمی وقت، برای بهتر نشستن و برخی تنظیمات است.
pedal.ir