مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
دو نوع رگلاتور وجود دارد 1- نوع رگلاتور وزنه ای 2- نوع رگلاتور خلائی
رگلاتور وزنه ای پمپ انژکتور
1- روشن کردن موتور : در موقع شروع کار راننده پدال گاز را تا انتها می فشارد و سپس کلید استارت
را به کار می اندازد با این عمل شانه گاز در حالت تزریق حداکثر قرار می گیرد محدود کننده که در
مقابل پیشروی شانه گاز مقاومت ایجاد می کند اما در حالت استارت با جمع شدن فنرش مقاومتی
نمی کند و اجازه می دهند شانه گاز تحویل سوخت را در حداکثر مقدار خود قرار دهد از انجا که هنوز
موتور روشن نشده و وزنه ها نیروی گریز از مرکز زیادی ندارند عکس العملی روی شانه ایجاد نکرده
ودر نتیجه با ارسال سوخت زیاد موتور بسهولت روشن می شود
2- دور ارام موتور : وزنه ها را دو نوع فنر کنترل می کنند
الف : فنرهای بزرگتر که مستقیما روی وزنه ها تکیه کرده و بنام فنر کنترل دور ارام نامیده می شود
ب : فنرهای داخلی که یکی متوسط و دیگری کوچکتر است روی بشقابک و میله تکیه می کنند و بنام
فنر دور زیاد نامیده می شود فنرهای داخلی مستقیما روی وزنه ها تکیه می کن پس از روشن شدن
موتور بعلت ارسال سوخت زیاد موتور دور زیادی می زند بطوریکه در وزنه ها نیروی گریز از مرکز
زیادی ایجاد شده و محور متغیر بطرف راست کشیده می شود در نتیجه شانه گاز به علت بالانس
کردن اهرم دو شاخه شکافدار بطرف چپ حرکت کرده و تمایل دارد موتور را خاموش کند لذا پس از
روشن شدن و دور گرفتن ناگهانی بلافاصله دور موتور کاهش می یابد وقتی دور موتور به علت ارسال
سوخت کمتر کاهش یافت وزنه ها در اثر نیروی فنرهای داخلی سریعا بسمت داخل رجعت می کنند
در همین موقع شانه گاز که بحالت ارسال سوخت کمتر رسیده بود با حرکت محور متغیر بچپ بسمت
پرگاز سمت راست حرکت کرده و موتور لازم را پیدا می کند از انجا که به پدال گاز در حالت ارام نیرو
وارد نمی شود دور موتور مجددا بالا نمی رود بلکه موتور چنان می گردد تا وزنه های گریز از مرکز با
نیروی فنرهای بزرگتر کنترل شوند و شانه گاز حدود 8 میلیمتر نسبت به حالت خاموش بطرف راست
حرکت کند
3- حالت تمام بار : حالت تمام بار یعنی ارسال حداکثر سوخت در موقعیکه دور موتور خیلی زیاد
نیست و وزنه های رگلاتور وزنه ای بمقدار کمی بطرف خارج از مرکز پرتاب شده و تاثیر زیادی روی
شانه نمی گذارند این حالت در سر بالائی ها و در موقع سنگین بودن خودرو که فشار روی موتور
زیاد است بوجود می اید
در حالت تمام بار شانه گاز حدود 12 تا 16 میلیمتر نسبت به وضع خاموش بودن و یا 4 تا 8 میلیمتر
نسبت بوضع درجا کار کردن جلو می اید در این وضع دور میل بادامک پمپ حدود 1000rpm و دور
موتور حدود 2000rpm است
4- حالت کنترل سرعت : پس از رفع مانع مثلا سر بالایی و یا بدون بار موتور تمایل به گاز خوردن دارد
در اثر بالا رفتن وزن ها بمقدار زیادی نیرو از موتور دریافت کرده و از یکدیگر دور می شود در نتیجه
محور متغیر بطرف راست حرکت کرده و چون فشار پدال روی اهرم دو شاخه شکافدار اعمال می شود
اهرم دو شاخه حول رقاصک حرکت الاکلنگی انجام داده و شانه گاز را بطرف خاموش کردن هدایت
می کند با حرکت شانه بچپ مقدار ارسال سوخت کاهش یافته و دور موتور کم می شود فنرهای
داخلی فورا وزنه ها را بطرف داخل رانده و محور متغیر به طرف چپ و شانه گاز بطرف راست سمت
ارسال زیاد حرکت می کند دور موتور مجددا بالا می رود و عملیات فوق انقدر تکرار می شود تا دور
در حد لازم تثبیت گردد دور حداکثر بین 2500 تا 3500 بر حسب نوع موتور قابل کنترل می باشد
5- حالت خاموش : برای خاموش شدن موتور دیزل باید ارسال سوخت را متوقف نمود لذا با کلید
خاموش کن که با سولنوئید عمل می کند و یا بطور مکانیکی می باشد شانه گاز را بطرف خاموش
هدایت می کنند در این موقع شیار عمودی پلانجر در مقابل مجرای بارل قرار گرفته و ارسال سوخت
متوقف می شود

نتایج کار رگلاتور وزنه ای پمپ انژکتور
رگلاتور وزنه ای عملیات زیر را انجام می دهد
1- در موقع استارتر امکان حرکت شانه گاز را تا انتها برای تحویل حداکثر سوخت فراهم می کند
2- در حالت ارام فنرهای بزرگ انقدر نیرو به وزنه ها وارد می کنند تا مقدار نیروی گریز از مرکز وزنه ها
جابجائی حداقلی حدود 8 میلیمتر در شانه گاز بوجود اید
3- در حالت تمام بار که مقاومت مسیر حرکت زیاد است دور موتور چندان زیاد نمی باشد لذا وزنه ها
نیروی گریز از مرکز کمی دارند و تاثیر در برگشت شانه نمی گذارند در نتیجه با فشار پدال شانه گاز
انقدر جلو می رود تا حداکثر سوخت برای ایجاد قدرت زیاد حاصل شود
4- در حالت حداکثر سرعت برای انکه دور موتور از مقدار مجاز که برای موتور خطرناک است تجاوز
نکند وزنه ها انقدر نیرو می گیرند که بمقدار حداکثر از یکدیگر دور شده و شانه گاز را بطرف خاموش
حرکت می دهد وقتی موتور خاموش شود فنرهای داخلی وزنه ها را بطرف هم هدایت کرده و متناسب با سرعت موتور شانه بطرف ارسال سوخت معین حرکت می کند یعنی دور زیاد موجب کم کردن دور موتور و فنرهای قوی داخلی باعث گاز خوردن می گردد و انقدر بین نیروی گریز از مرکز و نیروی فنرهای داخلی تبادل نیرو بوجود می اید تا شانه گاز از حداکثر سرعت مجاز فراتر نرود 5- برای خاموش شدن موتور شانه گاز در جهت خاموش شدن به عقب کشیده شده و ارسال سوخت را به صفر می رساند
رگلاتور وزنه ای در اکثر پمپ های انژکتور ردیفی کاربرد دارد

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ