روغن هايي كه در كمك فنر به كار مي روند، روغنهاي معدني رقيق هستند.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

شكل1:
تغيير نيروي ميرايي با مسافت كاركرد خودرو، با رسم كاهش ميرايي به صورت درصدي از مقادير جديد در سرعتهاي يكسان، مي توان به نمودار بالا دست يافت. منحني
A كه در شكل مي بينيد، كاهش ميرايي را بر حسب مسافت كاركرد خودرو نشان مي دهد. اين منحني در اغلب خودروها صدق مي كند، و اين كاهش ميرايي بر اثر خرابي مقاطع گلويي و شيرهايي كه زير پيش تنيدگي فنر قرار دارند، ايجاد مي شود. در سرعت كم كه تنها روزنه هاي ثابت روغن فعال هستند. با افزايش مسافت كاركرد، تغيير ميرايي مي تواند مسيري افزاينده داشته باشد، (منحني B). هنگامي كه روزنه هاي ثابت عبور جريان بر اثر برخورد صفحات شير بسته شوند، حالت ياد شده رخ مي دهد.

بهبود برخي از ويژگيهاي اين روغن، بسته به ساختار و درجه پالايش، مواد افزودني خاصي به روغن خام مي افزايند. مهمترين آنها عبارتند از:
1-پليمرهايي كه در برابر تنش برشي مقاوم هستند و گرانروي را بهبود مي بخشند، براي بهبود رفتار گرانروي- دماي روغن به كار مي روند.

2-بوتيل آمينوليت يا دي الكول ديترفسفات روي (ZDDP) كه براي بهبود مقاومت در برابر سايش، افزايش مقاومت به اكسيداسيون و در نتيجه افزايش طول عمر مفيد روغن استفاده مي شوند.
البته بايد گفت كه هيچ استاندارد عمومي براي روغن كمك فنر وجود ندارد. خودروسازان شرايطي را براي رفتار مطلوب كمك فنر خواستارند. اين شرايط بسته به نوع، ساختار شيرها و اجزاء و مواد تشكيل دهنده قطعات لغزشي در پيستون و راهنما متفاوت هستند، براي دستيابي به اين خواسته ها سازندگان كمك فنر جلسات و مذاكراتي را با توليدكنندگان روغن برگزار مي كنند و شرايط ويژه كاركرد و مشخصات فني را با مشخصات روغن تطبيق مي دهند.
مباحثي كه در اين زمينه مهم هستند، عبارتند از:
رفتار روغن در دماهاي مختلف: براي جلوگيري از سخت شدن كمك فنر در دماي كم و قابليت لغزش قطعات متحرك از يك سو و محدوده ساختن ميزان تبخير روغن در دماي زياد، گرانروي ر وغن بايد زياد باشد.
خواص اصطكاكي: براي رسيدن به اهداف و خواسته هايي چون خوش سواري، بايد طراحي كمك فنر به گونه اي باشد كه نيروي اصطكاك در سطوح لغزشي كمك فنر تا جايي كه مي شود اندك باشد. كيفيت روغن استفاده شده در كمك فنر، اندازۀ ضريب اصطكاك را تعيين مي كند.

سروصداي كاركرد و كمك فنر: براي آن كه سروصداي كاركرد كمك فنر (صداي جريان روغن) اندك باشد. نياز به سازگاري روغن كمك فنر با شيرهاي عبور روغن است.

طول عمر مفيد كمك فنر: خرابي و نارسايي كمك فنر اغلب به علت نشت روغن است، سازگاري روغن هيدروليك با اجزاء آب بندي، در افزايش عمر مفيد كمك فنر، مؤثر است.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
شكل 2: نتايج آزمايش روغن كمك فنر در توليد انبوه، در جدول بالا درصد وزني برخي عناصر مهم و تغييرات گرانروي آن پس از طي مسافت پنجاه هزار كيلومتر (روغن كاركرده) را مي بينيد. اين نتايج نشان مي دهند كه نيروي ميرايي با افزايش طول عمر خودرو، بويژه در دماي پايين افزايش مي يابد.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
شكل 3: رفتار و مشخصات گرانروي برخي از روغن هاي كاركرده كمك فنر و سازه كمك فنر آزمايشهاي بالا در آزمايشگاه كارخانه فيشتل و ساكس انجام گرفته است. اندازه گرانروي (كشش سينماتيكي روغن) بر حسب سانتي استوكس اندازه گيري شده اند. البته براي بيان اندازه گرانروي مي توان از واحد انگلر نيز استفاده كرد.