مباحث مربوط به جلو بندی و مشکلات در این تاپیک قرار میگیرد