درود بر همراهان پارس تیونینگ


سیستم نرمز الکترومغناطیسی که این سیستم با نام سیستم ترمز برقی(Brake by-wire) نیز شناخته می شود، فاقد هرگونه مدار هیدرولیکی مانند ترمز فعلی میباشد و اجزاء سیستم صرفاً قطعات الکتریکی و الکترونیکی می باشند. قطعات اصلی این سیستم شامل ECUسیمهای ارتباطی (BUS) سنسورها و عملگرها می باشند.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

درسیستمهای فعلی کلیه عملگرهای مدار توسط فشار هیدرولیکی روغن ترمز فعال میشوند در حالی که در این سیستم کلیه عملگرها با جریان الکتریکی عمل می نمایند. درتکنولوژی جدید ولتاژی که سیستم جهت فعال سازی به آن نیاز دارد، 40 ولت می باشد.
نحوه تبادل اطلاعات بین ECU عملگرها ،سنسورها و دیگر اجزاءاز طریق پروتکل خاصی (TTP/C) صورت می گیرد(لازم به یاد آوری است که درسیستم مولتی پلکس نیز از پروتکلهای CANیا VANاستفاده می گردد )
این ارتباط به این ترتیب است که پروتکل فوقالذکر،دو کانال ارتباطی مستقل از یکدیگر را فراهم میآورد (شکل زیر) تا اینکه فریمهای اطلاعاتی ،حتی در صورت ایراد در مسیر نیز،انتقال یابند. استراتژی در نظر گرفته شده در این سیستم این است که پیدایش یک عیب نباید در بقیه سیستم تاثیر داشته باشد.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


درسیستمهای ABS در صورتیکه عیبی درسیستم پدیدار شود،سیستم ترمز به حالت عادی برمیگردد و فقط سیستم ضد قفل ترمز از مدار خارج می گردد اما در سیستمهای الکترومغناطیسی وضعیت وقوع عیب در سیستم بوسیله اطلاعاتی که از عملگرها و سنسورهای مختلف دریافت می شود، شناسائی شده و وضعیتی را فراهم می آورد تا سیستم ترمز از حالت Back up استفاده کرده و خودرو همچنان قابلیت ترمز کردن را داشته باشد.

مزایای استفاده از پروتکل TTP/C عبارت اند از :


  • سرعت بالای انتقالاطلاعات درسیمها (25 مگابایت در ثانیه)
  • راندمان70 تا 90 درصدی انتقالاطلاعات
  • وجود دو کانالارتباطی مستقل
  • کاهش هزینه خدمات پس ازفروش به دلیل کیفیت بالا


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


مزایای استفاده از سیستم ترمز الکترومغناطیسی به شرح زیر است:


  • کاهش زمان و مسافت ترمز
  • عدم لرزش پدال هنگام ترمزگیری(در صورت مجهز بودن به سیستم ABS)
  • بهینه شدن عملکرد پدال ترمز
  • نصب آسان به دلیل بهینه شدن مجموعه سیستم
  • حذف بوستر ترمزهای بزرگ


منابع :
سایپا یدک (عباس حسین کلانتر)