درود بر همراهان پارس تیونینگ


این سیستم ترمزبه صورت الکتروهیدرولیکی عمل میکند به این معنی که روی سیستم هیدرولیکی ترمز ، کنترل الکترونیکی صورت میپذیرد سیستم فوق ترکیبی از عملیات های (Function) تقویت ترمزبه همراه تجهیزات سیستم ABS که شامل ESP نیز هست ، میباشد
عملکردپدال ترمز دراین سیستم همانندسیستمهای استاندارد فعلی (General)نیست به این معنی که میزان فشار پدال ترمز از طریق یک عملگر دریافت و محاسبه می گردد و پس از آن به کامپیوتر مربوطه ارسال می گردد . فرمانهای کنترلی نیزبر اساس الگوریتم خاصی محاسبه شده و به مدولاتور هیدرولیک فرستادهوپیرو این عملنیز مدولاتور ، فشاررا برای سیلندهایترمز تامین مینماید.در صورتی کهسیستم کنترل الکترونیکیدچار نقص فنیگردد ، سیستم هیدرولیکی بطور اتوماتیک وارد عمل شده و مدار را مستقلاً کنترل مینماید. لازم به ذکر استکه انتقال اطلاعات بین قطعات الکترونیکی این سیستم ، ازطریق شبکه مولتیپلکس صورت میگیرد.

شرح و عملکرد سیستم :

بااستفاده ازقابلیتهای سیستم ترمز Brake by-wire سیستم SBC فشارهیدرولیکی در سیلندرترمزهای چرخ رامستقل از نیروی وارده از طرف راننده به پدال ، کنترل می نماید. به این ترتیب عملکرد این سیستم مکمل عملیات سیستمهای ABSو TCSو ESP می باشد
سیستم SBCعملیات اصلی سیستم ترمز را که شامل موارد زیر است ، انجام میدهد:


 • کاهش سرعت خودرو
 • متوقف نمودن خودرو
 • جلوگیری از حرکت خودرو هنگام پارک


ضمناً عملیات زیر را بعنوان سیستم ترمز فعال انجام می دهد:


 • فعالسازی ترمزها
 • افزایش نیروی ترمز
 • تنظیم (تقسیم)نیروی ترمزSBC یک سیستم کنترل الکترونیکی با عملگرهای هیدرولیکی است که توزیعنیروی ترمز براساس شرایط جاده برای هر چرخ بصورت الکترونیکی صورت می پذیرد . در این سیستم مانند سیستمهای عمومی (General)در مجموعه تقویت ترمز به وجود خلاء نیازی نمیباشد و درصورت ایجاد ، خطا درمجموعه ، کامپیوتر بطور اتوماتیک آنرا پیدا کردهو تشخیص میدهد.SBCبا استفاده ازسیستم هیدرولیکی کهفشار دقیق وکامل آن راکنترل می کند ، میتواند به آسانی خود را باسیستمهای هدایت خودرو ، به صورت شبکه درآورد.
این سیستم با استفاده از آکومولاتور فشاربالا که قادراست فشار دینامیکی را بطور سریع بالا ببرد ، باعث کاهش مسافت ترمزگیری و نیز افزایش تعادل و پایداری هدایت خودرو میشود . تنظیم فشارو ترمزگیری فعال طوری صورت میپذیرد که هیچ احساسی در پدال ترمز (مثلاً لرزش) مشاهده نخواهد گردیدو در نهایت سطح ایمنی بالائی فراهم خواهد آمد.مشخصه های ترمز می تواند با شرایط مختلف رانندگی(مثلاً ترمز گیریسریع در سرعت های بالا یاباروشهای دینامیکی مختلف رانندگی)وفق پیدا کند.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

علاوه بر توضیحات فوق، عملیات زیر نیز توسط این سیستم انجام می پذیرد:


 • کنترل و نگهداشتن خودرو در سراشیبی
 • افزایش میزان تقویت ترمز
 • ترمز گیری با استراتژی خاص در ترافیک سنگین
 • انجام خشک کردن دیسک ترمز حین بارندگی
 • توقف ملایم خودرو


منابع :
سایپا یدک (عباس حسین کلانتر)