سيتم ميني ترمز: اندلس Endles

ديسكهاي ترمز 6 تكه اي كمپاني (اندلس)متشكل از دوصفحه اهني پرس شده برروي هم هست كه نيروي غير قابل باوري را براي توقف خودروتوليد مي كند ودر عين حال دركنارسختي وجنس محكمش توانايي بالايي هنگام كاردرشرايط گرم ودماهاي متفاوت راداراست.سنگيني اين مجموعه ترمز 629/2 كيلوگرم است.

محفظه هاي قرارگيري پيستون ازالومينيوم ساخته شده (به همراه يك گردگيرداخلي )كه اين سيستم رادر مقابل حركات سريع بيمه مي كند.سيستم ايمني ديسكهاي اندلس نيزشامل يك روكش نازك برروي ديسك وتيوب تفلون ويك لايه استيل چرخاننده برروي ديسك وصفحه اصلي ديسك (بامشتقات قابل صرف نظركردن)ويك صفحه 6محفظه اي وبوسترترمز است كه همگي قدرت مناسبي راتوليد مي كنند.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

Brembo سيستم ترمز:
كمپاني برمبو كه يدطولاني درتوليد ديسكهاي ترمزدارد محصول اخيرخود را معطوف به خودروهايGT خياباني وخودروهاي سنگين باربرنموده است كه شامل ديسك هاي دوتكه اي سوراخ دار با يك كلاهك الومينيومي ويك قالب 4پيستونه الومينيومي است.
امابرمبو درنسل تازه ديسك هاي ترمز سعي نموده تاحجم انهاراكم ووزنشان را كاهش دهد كه اين امر موجب افزايش قدرت ترمز گيري وكاهش ميزان فشاربرديسكها شده است به اين منظور اقدامات ديگري نيزانجام شده است كه مي توان به افزودن يك لايه تهاجمي به ديسك براي افزايش قدرت ترمزگيري واستفاده ازموادمقاوم درمقابل اصطكاك اشاره كرد.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


Wilwood
كارخانه ويل وود در تكنولوژي اخيرخود كيتهاي ترمزش را با دو بوستر قرمزوسياه الومينيومي همراه با4 پيستون )سيستم استاندارد استيلSRS)و ارائه داده كه وظيفه اش دفع ضربات اضافي به صفحه ديسك درهنگامي كه است كه ميزان اصطكاك ميان صفحات بالا مي رود.البته قسمت اصلي مجموعه ترمز كه ديسكهاي ترمزمي باشند 12اينچي سوراخ دارواهني مي باشند.
اين ديسك دوتكه اي كه داراي كلاهك الومينيومي است دركنار سبكي هم صداي كمي دارد هم ميزان اصطكاك مطلوبي وهم ميتوانددرمواقع بحراني حتي درصورتي كه اجزاي اصلي ان باقطعات استوك ودست دوم تعويض شده باشند خودرو رادرمسافت كوتاهي متوقف نمايد.مسئولين كارخانه ويلوود اعلام نموده اند كه در ساخت اين مجموعه حرفه اي ازتكنولوژي خودروهاي اسپرت سود جسته اند.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

بيرBear


نام اين ترمز رامحصول قدرتمند نهاده است كه با توجه به محفظه هاي (مونوبلاك)و6پيستون نيروي تهاجمي ايده الي راتوليد مي كند ود درمسابقات سرعت ترنزام برروي بسياري ازخودروها نصب مي شود.

اين مدل نيزنظير ساير ترمزها داراي گردگير ومحافظ اب مي باشد كه حتي درشرايط مختلف جوي هم به درستي ازپس وظايفش برمي ايد البته كمپاني بيرمثل هميشه درمحصولاتش از يك مجموعه قطع كننده فوري سرعت استفاده كرده است كه شامل يك جعبه كوچك است كه به سرعت نيروي ايجاد شده توسط ديسكها راافزايش مي دهد.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

(گردي)Greddy
قبلا اين مدل بانام Grex مجموعه ترمزهاي گردي تنهادرژاپن موجود بود اما اين كمپاني اخيرا بازارپرفروش امريكاي شمالي رامدنظر گرفته تاحجم عظيمي ازمجموعه توليدات خود رابرروي خودروهاي خياباني سواركند.اين مجموعه ارزشمند مشتق شده ازبوسترهاي الومينيومي 4و6 پيستونه است كه درنوع طلايي وكرومي جهت نصب برروي هرسايز ازكاسه چرخ ساخته شده است.
نمونه ويژه ديسكهاي گردي بادو لايه ديسك ويك پوشش نازك تفلون واستيل است كه دركنار جلوگيري اززنگ زدگي برقدرت سيستم ترمز نيز مي افزايد واين مدل مخصوص به خودروهاي خياباني نظير:تويوتا.تويوتا سوپرا.لكسس نيسان.مزداونيسان اسكاي لاين مي باشد.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

(اي.بي .سي)EBC
اين كمپاني توليدكننده لنتهاي مركب با صفحات سراميكي است كه براي خودروهاي رالي كارايي حرفه اي وبي نظيري دارد ودر برخي خودروهاي معروف اروپايي استفاده مي گردد.
مدل پيش لنتهايEBC متشكل از3ورقه محافظ بود كه سبب كاهش صدا درهنگام چسبيدن وبرقراري تماس ميان لنت وديسكها مي شدند وازطرفي عملكرد ترمزگيري راسريعتر مي كردند.اين صفحات به دليل جنسي كه دارند اصكاك به وجود امده راافزايش داده ودرهرشرايطي صفحات ديسكهاي سراميكي راخنك نگاه مي دارند.به گفته كمپاني بانصب اين لنتها برروي هرخودروي پرسرعت تاپايان مسابقه ديگراحتياجي به بازبيني سيستم ترمزنيست.
(هاك)Hawk
مجموعه ترمزهاوباكسهاي ايمني كمپاني هاك حدود16سال است كه عملكردي مثبت ودرخورتحسين درمسابقات شكاروكارت و SCCA وبرخي مسابقات حرفه اي ديگردرسطح دنيا واروپاداشته است.
پكيجهاي جديد هاك مركب از باكس تقويت شده براي خودروهاي خياباني باكس ترمز سراميكي وباكس ترمزHPمي باشد.
باكسهاي تقويتي كه براي خودروهاي خياباني ساخته شده اند مي توانند بين 20تا 40 برابر بيش ازقطعات نيروي ايستايي ومقاومتي توليد مي كنند.باكس ترمز سراميكي نيزاين قابليت را دارد تاكاهش دهنده يعني صداي حاصله ازبرخورد ديسك وسايش انها به هم باشد.باكس ترمز نيزجهت استفاده درخودروهاي قديمي خياباني دست ساز ومسابقات Autocross طراحي وتوليد شده كه قدرت فراواني رامي تواند توليد نمايد.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

(اچ.پي)HP
كيتهاي عظيم الجثه اين كمپاني دردومدل قابل دسترسي است.مدل نخست كيت شماره يك محسوب مي گردد كه شامل دو صفحه 5/11 اينچي متقاطع وسوراخ دارمي باشد درقالب هاي اهني ساخته شده وشكلي پايه ماننددارد.كيت شماره 2نيز متشكل ازيك صفحه سوراخدار 5/11 تا5/14 اينچي است كه بنابرنوع خودروي شماقابل سفارش مي باشد
.براي هردومدل اين كيتها بين 2.4.6يا 8 سوراخ وجاي پيچ و 6 پيستون بنابر سايزصفحه چرخ شما قابل نصب هست.كيت اصلي نيزبرگرفته ازپرس دو صفحه الومينيوم برهم است كه لايه وسطي اين دومي تواند به رنگهاي قرمز ابي نقره اي ويا تيتانيوم سفارش داده شود.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

(روتورا)Rotora
مجموعه تقويتي ترمزهاي روتورا ساخته شده ازالومينيوم مركب توسط ماشين هاي صنعتي CNC است كه اين قابليت را داراست تانيروي ترمزرابه صورت مساوي ميان 4 چرخ تقسيم ومقدارفشاران را تعديل كرده وكاهش دهد.
جهت دست يابي به اين توانايي نسبي كمپاني روتورا ديسكهاي عقب وجلو را درسايزهاي 36*405 ميليمتري بادو ديسك افقي درنظرگرفته شده كه متشكل از8پيستون وگيره دفع كننده ضربات درعقب وجلواست.تمامي اين كيت بامجموعه هاي ABS قابل سازگاري است ودرخودروهاي قديمي قابل نصب است.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

تهيه كننده:علي ثروتي