سيلندر اصلي و سيلندر چرخهاي ترمز

سيلندر اصلي ترمز يا سيلندر بالا: كار سيلندر اصلي ترمز پمپ كردن روغن تحت فشار به مدارات ترمز

است و از قطعات ذيل تشكيل يافته است

ميله فشاري : اين ميله به وسيله اهرم پدال ترمز تحت فشار قرار مي گيرد و نيروي ان براي حركت

دادن پيستون سيلندر به كار مي رود

پيستون دو مرحله اي : كار پيستون دو مرحله اي فشردن روغن در داخل سيلندر است

تشتكي هاي عقب و جلو : دو عدد لاستيك تشتكي در جلوي پيستون ها قرار گرفته است كه در

هنگام حركت پيستون ها به جلو روغن به سطوح انها فشار اورده لبه هاي نازك لاستيك را به

ديواره ي داخلي سيلندر مي چسباند و از نشت روغن به پشت پيستون ها جلوگيري مي كند در

نتيجه روغن در جلوي پيستون تحت فشار قرار گرفته به مدار ترمز فرستاده مي شود

فنر برگردان پيستون: فنر نسبتا بزرگي در جلوي پيستون اول قرار دارد كه كار ان برگشت دادن

پيستون به عقب پس از رها كردن پدال ترمز است

سوپاپ كنترل فشار : در انتهاي سيلندر اصلي ترمز يا در ورودي چرخهاي جلو يا چرخ هاي عقب

نصب مي شود و اين سوپاپ دو كار مهم را بر عهده دارد نخست عبور دادن روغن ترمزي كه تحت

فشار قرار گرفته و براي به كار انداختن لنت هاي ترمز وارد مدار مي شود و دوم در هنگام رها

كردن پدال اين سوپاپ از برگشت كامل روغن ترمز به مخزن جلوگيري مي كند و مدارات روغن را

با پيش فشار معيني پر از روغن نگه مي دارد تا سرعت عمل سيستم افزايش يابد و از نفوذ هوا

به مدارات روغن ممانعت شود

مجاري روي سيلندر اصلي : در روي سيلندر اصلي دو مجرا ديده مي شود كه در حالت عادي يكي

در جلوي تشتكي جلو و به ان مجراي جبران كننده گويندو ديگري در عقب پيستون جلويي بوده كه

به نام مجراي تغذيه معروف است هر دو مجرا به مخزن روغن ارتباط دارند و روغن از اين مجاري در

قسمت جلو و پشت پيستون جلويي پر مي شود

مخزن روغن ترمز : مخزني كه در بالاي سيلندر ترمز قرار گرفته و راننده روغن ترمز را در اين منبع مي ريزد و بايد سطح روغن اين مخزن هميشه بازديد شود تا در حد استاندارد باشد