در عصر حاضر ديگر وجود كولر در اتومبيل به عنوان يك وسيله لوكس تلقي نميشود بلكه كولر اتومبيل به عنوان ضرورتي مطرح ميگردد كه ضامن استفاده از اتومبيل توام با امنيت و آرامش خاطر است.
احتياجي به توضيح نيست كه هنگامي كه اتومبيل شما مجهز به كولر باشد، ميتوانيد با اعصاب آرامتر و راحتتر به رانندگي بپردازيد. زيرا هرگز گرماي طاقت فرسا، گازهاي خطرناك، گرد و غبار و سر و صدا به داخل اتومبيل شما راه نخواهد يافت.
سيستم كولر اتومبيل در واقع از مجموعه قطعاتي تشكيل شده است كه پس از نصب برروي اتومبيل، براي فضاي داخل كابين توليد برودت دلخواه را مينمايند.
كولر اتومبيل با كاهش حرارت و رطوبت داخل كابين به ما كمك مينمايد تا رانندگي راحت تري داشته و در طول مسير از آرامش كافي برخوردار باشيم.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
كمپرسور

كمپرسور دستگاه حركت دهنده گاز مبرد در كولر اتومبيل ميباشد. كمپرسور با گرداندن گاز در اجزاء سيستم در واقع شبيه به قلب مجموعه عمل مينمايد. همچنين كمپرسور فشار و در نتيجه دماي گاز كم فشار خارج شده از اواپراتور را نيز افزايش ميدهد.
كمپرسور گاز مبرد را از اواپراتور به داخل كندانسور و سپس به كپسول خشك كننده و مجدداً به داخل اواپراتور سوق ميدهد.
كمپرسورهايي كه در سيستمهاي كولر اتومبيل به كار برده ميشوند، ميبايست داراي خواصي از قبيل وزن و حجم متناسب با قدرت موتور باشند تا هنگام نصب به راحتي در محل مورد نظر قابل جايگذاري بوده و بار اضافي بر موتور اتومبيل تحميل ننمايند.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
كندانسور
كندانسور يكي از اجزائي است كه وظيفه تبادل حرارت را بر عهده دارد.
كندانسور گرماي جذب شده توسط اواپراتور از گاز مبرد داخل سيستم را به هواي محيط خارج از كابين اتومبيل انتقال ميدهد


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
كپسول خشك كننده
كپسول خشك كننده بعنوان منبع ذخيره گاز مبرد و جاذب رطوبت گاز عمل مينمايد. معمولاً اين كپسول داراي يك سوئيچ ايمني ميباشد تا در مواقعي كه فشار گاز از حد تعريف شده كمتر يا بيشتر شود، به طور خودكار جريان برق كمپرسور را قطع نمايد.
همچنين بر روي اين كپسول شيشهاي جهت رؤيت گاز وجود دارد. شيشه رؤيت به ما اين امكان را ميدهد تا بتوانيم گردش و ميزان گاز موجود در سيستم را كنترل نماييم.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
شير انبساط
شير انبساط تعيين كننده ميزان صحيح گاز وارد شونده از كندانسور به داخل اواپراتور از طريق يك فيلتر است. همچنين اين قطعه فشار مبرد را بطور ناگهاني كاهش ميدهد. هنگامي كه كمپرسور شروع به كار مينمايد، شير انبساط باز شده و مبرد مايع با عبور از صافي مربوط به ورودي مايع پرفشار به گاز پر فشار تبديل ميگردد.
زماني كه اواپراتور ميزان بيشتري مبرد را طلب مينمايد، شير انبساط اجازه ميدهد تا مبرد كم فشار مورد نياز به داخل كويل اواپراتور وارد گردد. شير انبساط برقرار كننده تعادل ميان بار گرما و خنك كنندگي بهينه اواپراتور ميباشد.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
اواپراتور
يكي ديگر از قطعات اصلي سيستم كولر اتومبيل اواپراتور است.
اواپراتور مجموعهاي از قطعات است كه وظيفه كاهش گرماي هواي كابين اتومبيل را بر عهده دارد. يكي ديگر از وظايف مهم اين قطعه، جب رطوبت از هواي داخل كابين ميباشد.
جريان سريع هواي ايجا شده توسط فن الكتريكي با عبور از سطح كويل اواپراتور، برودت ايجاد شده توسط كويل را از طريق كانالها و دريچههاي هدايت هوا به داخل كابين اتومبيل انتقال ميدهد. عمل ايجاد برودت توسط كويل اواپراتور باعث تقطير رطوبت واي دال كابين گشته و قطرات آب ايجاد شده از طريق لوله مخصوصي به خارج از كابين اتومبيل منتقل ميگردد.
سيستم كولر اتومبيل داراي دو سوئيچ كنترلي است كه يكي از آنها زماني كه فشار گاز كم يا زياد باشد، كمپرسور را از مدار خارج نموده و ديگري از ايجاد يخ در داخل محفظه اواپراتور جلوگيري مينمايد. عدم كاركرد مناسب هريك از اين دو سوئيچ ميتواند باعث از كار افتادن كل سيستم گردد


منبع : كولر ايران