TCI مخفف كلمات Transistorized Coil Ignition است . و به معني سيستم جرقه زني ترانزيستوري كامل است . چگونگي كيفيت پس ماند احتراق بستگي زيادي به سيستم جرقه دارد . زيرا سيستم جرقه تاثير مستقيمي در تركيبات سوخت و سوز و دود هاي خروجي دارد . قدرت جرقه و ولتاژ قوي در سيستم جرقه زني معمولي محدود ميباشد . زيرا خصوصيات الكتريكي و مكانيكي پلاتين ها محدوديت داشته و اجازه افزايش زيادتر را نمي دهد . در اغلب سيستم هاي جرقه زني معمولي ، نياز به پلاتين هاي قوي از نظر مقاومت حرارتي ميباشد تا پلاتين در اثر سوختن و افزايش مقاومت در مدار ، جريان مصرفي كويل كاهش پيدا نكند . در سيستم هاي توليد ترانزيستوري بجاي پلاتين از نيمه هادي و يا موادي كه استهلاك كمتري دارند استفاده مي شود . در اين سيستم يك مولد مغناطيس ارسال كننده پالس جايگزين پلاتين ها مي شود . اين دستگاه با ارسال پالس مغناطيسي در زمان دقيق ، نقطه شروع آتش در سيلندر را تعين مي كند . تفاوت انواع سيستم هاي ترانزيستوري در نوع ارسال پالس دلكو است . ذيلاً بشرح دو مورد از آنها مي پردازيم

سيستم راه انداز نوع القائي :

اين سيستم تشكيل گرديده از يك استاتور و يك روتور ، كه مانند يك مولد جريان متناوب ( AC ) عمل مي كند . تعداد دندانه هاي روي روتور باندازه تعداد سيلندرهاي موتور است . فركانس و دامنه ايجاد شده ولتاژ AC اين مولد بستگي به دور موتور دارد . از اين ولتاژ القائي براي راه اندازي سيستم جرقه و شروع آتش توسط واحد كنترل استفاده مي شود .

سيستم راه انداز نوع Hall :


اين سيستم بر اساس قانون هال عمل مي كند . بر اساس اين قانون هرگاه از يك نيمه هادي جريان ضعيف الكتريكي عبور كند و اين نيمه هادي در معرض تغيير شار مغناطيسي قرار گيرد ، در جهت عمود بر ميدان مغناطيسي ولتاژي در نيمه هادي ظاهر مي شود كه به آن ولتاژ هال گويند . در اين سيستم با دوران ميل دلكو يك ميدان مغناطيسي متغيير بوجود مي آيد كه جريان توليد شده ناشي از آن از يك نيمه هادي عبور كرده و موجب فعاليت ترانزيستوري در واحد كنترل شده و نتيجه آن قطع جريان كويل و ايجاد جرقه در شمع است .

كويل در سيستم جرقه ترانزيستوري با كويل سيستم معمولي تفاوت دارد . اين نوع كويل داراي بازده بيشتر مي باشد . اولين تفاوت آن ايجاد افت ولتاژ زيادي در خروجي كويل در لحظه رويهم نشستن پلاتين ها مي باشد . تفاوت ديگر ذخيره سازي ولتاژ زياد در كمترين زمان و توليد ولتاژ القائي زياد براي موتورهاي 6 و8 سيلندر و پر دور ميباشد . اين موضوع مفهوم مصرف جريان زياد در مدار اوليه كويل و توليد ميدان مغناطيسي نيرومند در هسته آن است..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APC مخفف كلماتAutomatic Performance Control است كه اين دستگاه را مي توان كنترل كيفيت اتوماتيك ناميد و توسط كارخانه SAAB طراحي شده و و ظيفه آن بالا بردن گشتاور موتور و صرفه جوئي در سوخت مصرفي مي باشد . بعلاوه سيستم سوخت رساني و جرقه زني را طوري تنظيم مي كند تا بتوان با اكتان 91 تا 98 % بيشترين راندمان را بدست آورد .

APC فشار توليدي توربوشارژ را كنترل مي كند و آنرا در شرايط كارآئي مطلوبي قرار ميدهد تا راندمان موتور بحداكثر برسد . به اين منظور لازم است فشار بوستر در حداكثر ممكن تنظيم شود تا ضمن ضربه نزدن و ايجاد خود سوزي بتوان بهترين راندمان را بدست آورد .

دستگاه APCداراي سنسورهائي است كه علائمي از مقدار بار و دور موتور مي گيرد ، وقتي ضربه بوجود آيد ، APC به سوپاپ مگنتي اجازه كنترل فشار و كاهش آنرا ميدهد تا عمل ضربه زدن متوقف شود . وقتي عمل ضربه زدن در موتور بوجود آيد كه ناشي از افزايش فشار هوا و سوخت مصرفي است ، دستگاه بطور اتوماتيك مقدار دبي هواي مصرفي را مي كاهد تا موتور از ضربه زدن خلاص شود . براي آگاهي راننده عقربه اي روي صفحه فشار سنج بوستر توربوشارژ در معرض ديد راننده نصب مي شود .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EGR مخفف كلماتExhaust Gas Recirculation است كه دستگاهي براي چرخش دادن دود اگزوز است و هدف از اين دستگاه بهسازي گازهاي سمي دود اگزوز ميباشد كه از اين سيستم تا كنون در امريكا استفاده شده و در اروپا كنترلرايج تر ميباشد . در اين روش دود اگزوز در داخل مانيفولد دود يا در لوله هاي اگزوز قبل از تخليه بمحيط چرخش مجدد نموده و بااندازه كافي از گرماي آن كاسته مي شود كه توليد NOx بحداقل برسد .

براي آنكه قدرت موتور كاهش زيادي پيدا نكند ، با عوامل مختلفي مقدار دود ورودي به سيستم مكشي موتور را كنترل مي كنند . اين عوامل عبارتند از : خلاء ، درجه حرارت و غيره . . .

در يكي از روشها از يك سوپاپ ديافراگمي مخروطي كه به كمك خلاء موتور به كار مي افتد استفاده شده است . براي كنترل اين ديافراگم يك سولنوئيد برقي توسط سوئيچ ترموستاتيكي آبي به كار مي افتد . وقتي درجه حرارت آب موتور كمتر ازF 1310 ياC 550 باشد سوئيچ ترموستاتيكي بسته بوده و در نتيجه راه عبور خلاء به سوپاپ كنترل EGR مسدود است . وقتي درجه حرارت آب موتور به بالاتر از C 550 برسد ، جريان الكتريكي در سوپاپ سولنوئيدي برقرار مي شود و در نتيجه خلاء موتور به سوپاپ EGR راه پيدا مي كند . در اثر مكش ديافراگم ببالا ، سوپاپ مخروطي از تكيه گاه خود بلند شده و اجازه مي دهد دود خروجي موتور به مانيفولد گاز رخنه نمايد . در مدار سيستم EGR يك تقويت كننده خلاء به كار مي رود تا خلاء مورد نياز سوپاپ كنترل EGR را در شرايط شتاب گيري و در دورهاي مختلف تامين نمايد .

يك لامپ اخطار پس از هر 12500 مايل يا 20000 KM راه رفتن روشن شده و علامت تنظيم مجدد سوپاپ EGR را اعلام ميدارد .

سيستم EGR در تويوتا از نوع الكترونيكي است كه طرز كار آن بشرح زير است :

وقتي سرعت خودرو به مقدار حدود 20 KM / hr برسد و درجه حرارت آب موتورF 1310 برسد ، سيستم كامپيوتر اتصال بدنه سوپاپ خلاء را برقرار مي كند و مدار دود اگزوز به مانيفولد گاز باز مي شود .

موتور سوپاپ خلائي در مرسدس بنز در حدودC 400 اجازه مي دهد عمليات چرخش دود اگزوز در مانيفولد هوا شروع شود . اين حالت در هنگام شتاب گيري ، نيمه بار امكان پذير است .مقدار گردش دود در سيستم EGR بستگي به مقدار باز بودن دريچه گاز ، برحسب خلاء ايجاد شده در سوپاپ خلائي كه از سوپاپ كنترل عبور كند ، سوپاپ مخروطي آن باز شده و مقدار معيني دود به مانيفولد گاز نفوذ مي كند . در بالاي ديافراگم سوپاپ خلائي فشار هوا تاثير مي كند .
Mg-blog.com