يك اتاق براي اينكه به توليد انبوه برسد، بايد حداقل استانداردهاي ايمني تعيين شده را بگذراند، اما در مصارف خاص ممكن است نياز به بـاﻻ بـردن ايــن قابليـت بـه صـورت عمـده باشــد. بــه طـور مثـال بــراي مصـارف مسابقات سرعت Race و يا رالي Rally . از جمله اين اقدامات نصب رول بــار Roll Barو يـا رول كيـج Roll Cageاست .

رول بار :
رول بار عبارتست از مجموعه لوله هايي كه در داخل اتاق براي باﻻ بردن استحكام آن نصب مي شـود. اين لوله ها با پيچ و مهره به هم متصل مي گردد و نحوه طراحي اين مجموعه به اين صـورت اسـت كـه ضــربات ناشي از تصادفات و يا واژگون شدن اتومبيل را به خود جذب كرده و مانع از له شـدن اتـاق و رسـيدن صــدمه بــه سرنشينان مي شود . رول بار ها اقسام مختلفي دارند و بسته به نوع اتومبيل و نحوه استفاده و مـيزان امنيــت مورد نياز، قطعات آن اضافه مي شود. قسمتي براي حفاظت از قسمت مياني اتومبيل (ستون بين درهاي جلو و عقب )كه از پايين ستون يك سمت شروع شده و در امتداد ستون باﻻ مي رود، خم شده و در امتداد سـقف به سمت ستون ديگر پيش رفته و مجددا در امتداد ستون دوم تا كف اتومبيل پـايين مــي رود. ايــن قسمــت را U مياني مي نامند كه عمدتا به صورت يك لوله يك تكه است كه در دو قسمت خم شده اسـت. بــه دو انتهـاي U مياني دو صفحه Plate جوش داده مي شــود و بــه كـف اتومبيـل پيــچ مـي شـود . ســپس بــا توجــه بــه مــورد استفاده و سطح امنيت مورد نظر، قطعات ديگري به آن افزوده مي شود .

رول كيج :
وظيفه اي همانند رول بار دارد. با اين تفاوت كه قطعات رول بار به وســيل پيــچ و مهــره بـه هـم متصـل مي شوند ولي قطعات رول كيج به هم جوش داده مي شوند و بصورت يك قفــس ايمـني يكپارچـه در مــي آيــد. معموﻻ از رول بار در اتومبيل هاي شهري و از رول كيج در اتومبيل هاي مسابقه استفاده مــي شـود. در تصاويــر زير مي توانيد نمونه هايي از رول كيج و رول بار را مشاهده نماييد .

سازه زير حداقل سازه اي است كه مي توان آن را رول بار ناميد . كه شـامل U وسـط و بــازو هـاي عقــب و جلـو مي باشد .
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
در صورت نياز براي تقويت قسمت هاي مختلف رول بار، قطعات نشان داده شده در تصاوير زير به رول بار اضــافه مي شود .
تقويت بازوهاي عقب :

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
تقويت U وسط به همراه ميله هاي كناري براي ايمني بيشتر سرنشين در ضربات جانبي :

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
در تصاوير زير قطعاتي كه براي تقويت سقف و U وسط و بازوهاي عقب و درها مورد استفاده قرار مـي گيرنــد را مشاهده مي نماييد
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
نمونه اي از رول بار براي خودروهاي هاچ بك دو در :

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
نمونه اي از رولبار براي مسابقات سرعت :

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ