در يك ماشين مسابقه وجود وسايل اطفا حريق اجباري مي باشد (باز هم این قانون چندان ربطی به کشـور مـا ندارد . در مسابقــات داخلــی چنيــن چــيزی کــاملا اختيــاری اســت ) . در مسابقــات Group N كــه در ايــران انجــام مي شود، طبق قوانين، استفاده از كپسول هاي اطفا حريق موجود كه مورد تاييد هيئت فـني باشـد كافيسـت. اما در مسابقاتي مانند WRC يك سيستم اطفا حريق مجزا در اتومبيل نصب مي شود . در تصاوير زيـر مــي توانيـدقسمت هاي مختلف اين كيت را ببينيد .
نازل


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

لوله هاي انتقال مواد خاموش كننده آتش

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مخزن مواد اطفا حريق

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

قطعه اي كه براي اتصال قسمت هاي مختلف لوله هاي ارتباطي استفاده مي شود

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


كليد اصلي كنترل مدار اطفا حريق


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


كليد فعال سازي سيستم اطفا حريق


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

استيكر (برچسب ) زير براي مشخص نمودن تجهيزات اطفا حريق و كليدهاي فعال سازي سيستم استفاده مي شود و بايد در محل كليد فعال سازي سيستم نصب شود. طبق قوانين FIA ، اين برچسب بايد دايره اي به قطر حداقل ١٠ سانتيمتر و به رنگ قرمز باشد .

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

در تصوير زير نيز يكي از كيت هاي كامل اطفا حريق كه مورد تاييد FIA نيز مي باشد را مشاهده مي نماييد :

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ