به من در آوردی بودنش کار ندارم ،چیزی که درحال حاضر تولید میشه شاید از نظر کیفیت قطعات به پای 206 های 84 نرسه اما از ایمنی و هندلیگ بهتری برخورداره ...
مهم اینکه راننده رو راضی میکنه