اگر با زىباىى تندر مشکل دارىد انرا با صرف هزىنه به فىست لىفت تندر تغىر شکل دهىد براى دىدن فىست لىفت به گوگل رفته ولوگان 2011 را به انگىلىسى سرچ کنىد