اقا من میخوام روی شورولت نوا 1978 نصب کنم
یه قیمت میدی بهم؟