شاید تاکنون هنر مجسمهسازی با انواع و اقسام مواد موجود در طبیعت را شنیده یا دیده باشید، اما چیزی از هنر مجسمهسازی با تایرهای فرسوده نه شنیده و نه دیده باشید.
«جی یونگ هو»، هنرمند مجارستانی با ابداع و نوآوری خویش همه را مبهوت و متحیر خود کرد.
وی با استفاده از تایرهای فرسوده اقدام به ساخت مجسمههایی از حیوانات و مناظر طبیعی و موجودات خیالی کرد.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ