ناحیه مهم که در شناسایی وسایل نقلیه زرهی اهمیت دارند عبارتند از: سیستم ترمز، برجک، لوله توپ اصلی و جایگاه فرمانده. اگرچه همه ی تانک ها این چهار ویژگی را ندارند، اما بیشتر تانک ها این ویژگی ها را شامل می شوند.
استفاده از زره واکنش، استتار وسایل جنگی، کیسه های شنی، می تواند به خوبی شکل ظاهری وسایل جنگی را تغییر دهد.
4 ناحیه مهم که در شناسایی وسایل نقلیه زرهی اهمیت دارند عبارتند از: سیستم ترمز، برجک، لوله توپ اصلی و جایگاه فرمانده.
اگرچه همه ی تانک ها این چهار ویژگی را ندارند، اما بیشتر تانک ها این ویژگی ها را شامل می شوند.


مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
استفاده از زره واکنش، استتار وسایل جنگی، کیسه های شنی، می تواند به خوبی شکل ظاهری وسایل جنگی را تغییر دهد.



1-شکل ظاهری چرخ ها وشنی: این قسمت برای شناسایی وسایل نقلیه کمتر مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا اغلب به دلیل پوشش ها و عوارض زمینی، پنهان می گردد. مشخصات نقلیه جنگی به کار می رود عبارتند از:

در وسایلل نقلیه شنی دار:

تعداد چرخ های شنی
فاصله ی چرخ های شنی ازهم
تعداد غلطک های پشتیبان
پوشش زرهی
بیشتر وسایل نقلیه NATO ، شامل غلطک های پشتیبان و یا برگشتی، چرخ های شنی با فواصل یکسان، و جذب کننده تکان های ناگهانی می باشند. ولی اغلب تانک های پیمان ورشو دارای غلطک های برگشت و یا پشتیبان و چرخ های شنی که دارای فاصله یکسان از یکدیگرند، نیستند.
در وسایل نقلیه چرخ دار:

تعداد لاستیک ها
فواصل ما بین لاستیک ها



2-برجک: خصوصیاتی که برای تشخیص وسایل نقلیه در مورد برجک وجود دارند شامل موارد زیر می باشد:

محل قرار گیری برجک برروی بدنه؛ در جلو، مرکز یا در انتهای بدنه می باشد.
شکل برجک؛ گرد، باریک، جعبه ای شکل.
وجود یا عدم وجود و یا محل استقرار نورافکن، باربند های ذخیره سازی و سایر تجهیزات نصب شده برروی بدنه.



3- توپ اصلی: تسلیحات و جنگ افزار از تیربار تا توپ های بزرگ گوناگونند.

در وسایل نقلیه دارای برجک، عموما سنگین ترین جنگ افزاها در برجک نصب می شود.
ویژگی های شناسایی توپ شامل موارد زیر است:
حضور و یا محل استقرار فشارشکن لوله توپ در امتداد آن.
وجود شعله پوش ویا دفع کننده گاز.
انواع شعله پوش ها: تک شعله پوش- دو شعله پوش- شعله پوش چندتایی.
وجود یا عدم وجود ژاکت حرارتی بر روی لوله.



4- جایگاه فرمانده: این جایگاه معمولا یک دریچه ساده و یا یک مکان گنبدی شکل می باشد.



منبع: مجله تخصصي جنگ افزار