مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


آيا مي دانيد اولين بمب اتم توسط چه كساني ساخته شد؟


آيا مي دانيد اولين بمب اتم به حمايت كدام كشور ها ساخته شد؟


آيا مي دانيد اولين بمب اتم با چه نيتي ساخته شد؟


آيا مي دانيد اولين بمب اتم با حضور چه دانشمنداني ساخته شد؟


آيا مي دانيد اولين بمب اتم با چه شرايط خاصي تحقيقاتي ساخته شد؟


آيا مي دانيد اولين بمب اتم براي ساخت ان چند نفر قرباني شدند؟


آيا مي دانيد اولين بمب اتم توسط چه كساني استفاده شد؟(چگونه بعضي ها دم از حقوق بشر ميزنند؟)

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگجواب تمام اين سوالات و حقايق جالب درباره ساخت اولين بمب اتم در كليپ زير

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگمرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ


كاري از وزارت امور خارجه مجازي آنتي