بچه های نیرو انتظامی بنده های خدا کلا" دل رحم هستن دیگه