دو خودروي مگان و ياريس هاچبك از خودروهايي هستند كه به عنوان باكيفيتهاي بازار ماشين به حساب ميآيند. با اين وجود خريداران آنچنان نميدانند با ۶۰ ميليوني كه در دست دارند بايد سراغ مگان بروند يا ياريس !
كساني كه با اين مقدار پول يكي از اين دو خودرو را خريداري ميكنند آنچنان توجهاي به درجه كيفيت و يا مشخصات فني آن ندارند و بيشتر از روي سليقه و ظاهر اقدام به خريد ميكنند. در اين گزارش سعي شدهاست اين دو خودرو در كفه ترازو قرار بگيرند و براساس مشخصات فني و كليشان داوري شوند.
پيش از داوري مگان و ياريس بايد به اين نكته توجه داشت كه براي مقايسه دو خودرو در كشور اول به قيمت آن دو پرداخته ميشود. يعني دو خودرويي با يكديگر قابل مقايسه هستند
ياريس بيشتر يك خودروي درون شهركياست. خودروهاي درونشهركي اصطلاحياست كه معمولا براي خودروهايي به كار ميرود كه كممصرفند و به درد خريد و گشتوگذار درون يك شهرك ميخورند.


كه قيمت آنها به هم نزديك باشد. در صورتي كه در حقيقت بايد در قدم اول به كلاس دو خودرو توجه داشت. با اين وجود ما همچنان براي مقايسه اول به بحث قيمت توجه ميكنيم.

اين دو خودرو در كشور قيمتي تقريبا نزديك به يكديگر دارند. مگان با قيمت ۶۱ ميليون تومان به فروش ميرسد و ياريس هم قيمتي برابر با ۵۸ ميليون تومان دارد. بنابراين با حدود ۶۰ ميليون تومان ميتوانيم به مرحله انتخاب از ميان اين دو خودرو برسيم.
قدرت موتور يك خودرو اصليترين فاكتور مشخصات فنياست كه ميتواند نقشي تعيين كننده داشته باشد. موتور ياريس هاچبك قدرتي برابر با ۸۴ اسببخار توليد ميكند اما پيشرانه مگان ميتواند ۱۱۵ اسببخار نيرو توليد كند. همين موضوع نشان ميدهد مگان قدرتمندتر از ياريس هاچبك است و ميتواند بهتر گليم خود را از آب بكشد.

برعكس اما از نظر ميزان مصرف سوخت ياريس عملكرد بهتري دارد. در شرايطي كه قيمت بنزين در كشور بالاتر رفته و سهميه سوخت هم آنچنان كفاف مصرف بيرويه بنزين را نميدهد قطعا ياريس ميتواند به صاحب خود بيشتر كمك كند. اين خودرو در هر ۱۰۰ كيلومتر ۶ تا ۶.۵ ليتر بنزين ميسوزاند اما مگان براي هر ۱۰۰ كيلومتر به ۷.۵ تا ۸ ليتر بنزين نيازمند است. يعني حدود ۱ ليتر بيشتر از ياريس هاچبك !
با توجه به اين دو فاكتوري كه بررسي شد تا اينجا اين دو خودرو با هم از نظر امتياز مساوياند. يعني مگان يك امتياز مثبت به خطر قدرت موتور دارد و ياريس هم يك امتياز مثبت به خاطر مصرف سوخت بهينهتر!

در شتاب اما مگان يك اميتاز مثبت ديگر نصيب خود ميكند زيرا اين خودرو در مدت زمان ۱۱ ثانيه از سرعت ۰
با توجه به اين دو فاكتوري كه بررسي شد تا اينجا اين دو خودرو با هم از نظر امتياز مساوياند. يعني مگان يك امتياز مثبت به خطر قدرت موتور دارد و ياريس هم يك امتياز مثبت به خاطر مصرف سوخت بهينهتر!

به ۱۰۰ كيلومتر در ساعت ميرسد. ياريس اما به ۱۲ ثانيه زمان نياز دارد تا بتواند از حالت ثبات به سرعت ۱۰۰ كيلومتر در ساعت برسد. بنابراين تا اينجا مگان دو امتياز مثبت دارد و ياريس هاچبك يك امتياز مثبت!
نكته ديگر اما جادار بودن اين دو خودروست. آنطور كه گفته ميشود ياريس هاچبك از نظر جادار بودن صندليهاي عقب خودروي راضيكنندهاي به نظر نميآيد. زيرا صندليهاي عقب آنچنان فضاي راحتي براي مسافران فراهم نميكند. برعكس مگان جزو خودروهاي جادار بازار به حساب ميآيد و مسافراني كه روي صندلي عقب مگان مينشينند ميتواند احساس راحتي كنند.
در اين موضوع هم مگان امتياز مثبت ديگري ميگيرد و ياريس عقبتر ميافتد.

بحث زيبايي هم مهم است. با اينكه ياريس هاچبك خودرويي زيبا به نظر ميآيد اما مثل مگان بهروز و تكنولوژيك نيست. بلكه طراحي آن بيشتر از اينكه خلاقانه باشد تكراري به حساب ميآيد.
مگان اما از نظر چهره منحصر به فرد و به روز است. اين موضوع را بسياري از نمايشگاه داران تاييد ميكنند كه مگان طراحي چشمنوازي دارد و خودرويي خانوادگي و در عين حال به روز به حساب مي آيد.

اين در حالياست كه ياريس بيشتر يك خودروي درون شهركياست. خودروهاي درونشهركي اصطلاحياست كه معمولا براي خودروهايي به كار ميرود كه كممصرفند و به درد خريد و گشتوگذار درون يك شهرك ميخورند.
بنابراين اگر به امتيازات اين خودرو توجه كنيم ميبينيم كه مگان با چهار امتياز مثبت از ياريس يكامتيازي پيش افتاده است.
به هر روي اما بايد عامل علاقه و سليقه را هم ملاك قرار داد. بنابراين اگر كسي به ياريس هاچبك علاقه داشته باشد چشمش را به روي امتيازات مگان ميبندد و بهالعكس !
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ