پروتون جنتو ۲۰۰۸ استاندارد. ۲۰۶ صندوقدار مدل ۸۸ (منبع عقب، سوپرچیپ، تبدیل به ECU ۷.۴.۴، کاتالیز مادیفای، سوزن انژکتور ۷.۴.۴، فیلتر جایگزین).

شتاب از دنده ۲ (پروتون جنتو ۲۰۰۸ و ۲۰۶ صندوقدار تقویت)