امروزه موتورهاي انژكتوري نقشي بسيار اساسي در موفقيت صنايع خودروسازي ايفاء مينمايند و كيفيت و قابليتهاي آن، درصد كارايي خودرو را نشان ميدهد. همانطور كه ميدانيم كنترل كننده موتورهاي انژكتوري، بردي الكترونيكي به نام ECU ميباشد و در واقع كارايي اين بخش تعيين كننده كيفيت يك موتور و در ابعادي ديگر كيفيت خودرو خواهد بود؛ بدين معني كه هرچقدر ECU يك موتور بهتر طراحي شده باشد، آن موتور كيفيت بهتري خواهد داشت.ECU بر اساس سنسورهايي كه بدان متصل است شرايط كار موتور را درك كرده و فرامين مناسب را به انژكتورها و شمعها صادر ميكند. از آنجا كه ديناميك خودرو بسيار پيچيده و غير خطي ميباشد، طراحان ECU براي سهولت كار، جداولي را به نام map داخل حافظه ECU ميريزند كه در آن مقدار پاشش سوخت و زاويه آوانس در هر دور و بار موتور مشخص شده است. هر چه دقت اين جداول بيشتر باشد، دقت عملكرد ECU بيشتر خواهد بود.
نكتهاي كه بايد توجه كرد اينست كه مقادير اين جدولها وابستگي مستقيمي به پارامترهاي جغرافيايي موتور، نظير فشار و دماي هوا دارد. شركتهاي خودروسازي، ECU را براي يك آب و هواي خاص طراحي نميكنند بلكه مقادير map را بگونهاي تنظيم ميكنند كه براي انواع شرايط جغرافيايي جوابي بهينه و معقول بدهد. بنابراين map، در اين حالت براي تمام خودروهاي از يك مدل بهينه است نه هر خودروي خاص؛ زيرا هيچ دو خودرويي، حتي از يك مدل كاملاً مانند يكديگر نيستند.
اگر سيستمي بتواند اين نقيصه را از ECUها برطرف كند، آنگاه ميتوان به طور اختصاصي map هر خودرو را كاليبره كرده و توان آن را افزايش داد.امروزه تیونینگ ECU خودروها، بحث جا افتاده ای است و شرکتهای بسياری در اين زمينه فعاليت می کنند بطور کلی دو روش برای تيونينگ خودروهای انژکتوری وجود دارد. روش اول خواندن ديتاهای (map) ECU و دادن ديتاهای جديد که شرکتهای بسياری در اين زمينه فعالند از جمله: Eurochip، Chip Tuning، Tech TV، Autospeed و ...يکی از اشکالات اين روش اينست که بشدت وابسته به ساختار ECU است و با پيچيده شدن سخت افزار ECU امکان خواندن و تغيير ديتاهای آن مشکل و گاهی غيرممکن می شود مگر آنکه شرکت سازنده ECU خود نحوه دسترسی به اطلاعات را در اختیار شرکتهای تیونینگ بگذارد. روش دوم اضافه کردن یک سخت افزار جانبی به ECU جهت تغییر پارامترهای ECU است. اين روش گرچه گرانتر تمام می شود اما وابسته به نوع ECU نيست. يکی از شرکتهايی که در اين زمينه فعال است شرکت Dastek است. شرکتی که در آفريقای جنوبی قرار دارد و با پرسنلی در حدود 30 نفر توانسته موفقیت چشمگیری داشته باشد.جالب است بدانيد که اين شرکت بظاهر کوچک توانسته است محصول خود را به کشورهای مختلف دنيا صادر کند و بيش از 300 نمايندگي فروش در سرتاسر دنيا دارد كه فقط 100 تا از آنها در ايالات متحده آمريكا هستند. نام اين محصول UNICHIP است.
اصول عملکرد UNICHIP بدين صورت كه سنسورهاي اصلي در يك موتور انژكتوري (MAP, RPM) را خوانده و سپس با توجه به نقطه كار موتور، مقاديري مجازي از اين دو سنسور را به ECU اعمال ميكند؛ بگونهاي كه رفتار ECU نسبت به حالت قبل بهبود پيدا ميكند.
آمارها نشان ميدهد كه موفقيت UNICHIP در اين زمينه بسيار بالا بوده است:از هر 400 خودرو، فقط يك خودرو ممكن است با UNICHIP بهينه نگردد، 80% خودروهايي كه در آفريقاي جنوبي استفاده ميشوند، U NICHIPرا در خودروهاي خود نصب كردهاند، UNICHIP بر روي بيش از 320 مدل موتور از خودروسازان بزرگ دنيا پياده شده است.