درود بر همراهان پارس تیونینگ

ریشه لغوی

موتور درون سوز یا موتور احتراق داخلی ترجمه عبارت انگلیسیInter combustion Engine است. و به موتورهایی گفته میشود که سوخت در داخل محفظه موتورسوزانده میشود.
نگاه اجمالی

یک موتور احتراق داخلی وسیله است که انرژی محبوس درسوختهای فسیلی نظیربنزین ،گازوئیل و یا نفت ، گاز مایع LPG را به انرژی مکانیکی تبدیل کرده و آنرا در انتهای شفتمیل لنگ ، خارج از پوسته موتور ، به صورت چرخش صفحه فلایویل در اختیار مصرف کننده میگذراد.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

تاریخچه


اولین تجربه کارآ و قابل ذکر در زمینه ساخت موتوهای احتراق داخلی در سال 1876میلادی اتفاق افتاد. در این سال یک مخترع آلمانی به نام «ان.ای.اتو» موفق شد که یک موتور احتراق داخلی ، چهارزمانه را به ثبت برساند که اصول کار موتور در حال حاضر اصول کار موتورهای رایج است. از آن تاریخ به بعد تحول چندانی در ساختمان این موتوها از لحاظ کارکردی اتفاق نیافتاده است. بلکه مدلهای مختلف و انواع پیشرفتهتری ساخته شدهاند که با نمونه اولیه بسیار مشابهند. البته در سال 1957 موتوری توسط«وانکل» ساخته شد که اگرچه اصول موتورهای اتو را به کار میبرد لیکن ساختمان آن متفاوت است.
انواع موتورهای احتراق داخلی

این موتورها را به دسته کلی موتور چهارزمانه و موتورهای دوزمانه میتوان تقسیم کرد. اصول کاری این موتورها مشابه است. لیکن نحوه عمل آنها به علت تفاوتهای ساختاری اندکی متفاوت است. • موتور چهارزمانه:
  این موتورها در واقع همان موتورهایی هستند که توسط اتو اختراع شدند و وجه تسمیه آنها اینست که این موتورها برای هر انفجار (مرحله تبدیل انرژی سوخت به انرژی مکانیکی( میبایست چهار مرحله مکش، تراکم، انفجار وتخلیه را انجام دهند.
 • موتورهای دوزمانه :
  مخترعین هم عصر اتو اعتقاد داشتند که وجود تنها یک مرحله توان در دو دور چرخش موتور ، زیان بزرگی است. بنابراین توجه خود را به موتوری معطوف کردند که درهر دور چرخش دارای یک انفجار بود. این کار با ترکیب کردن مراحل انفجار ودم و بازدم به عنوان یک مرحله و ترکیب تخلیه و تراکم به عنوان مرحله بعدی صورت میگیرد.

معیارهای دیگر جهت طبقه بندی موتورهای احتراق داخلی

روش دیگر برای طبقه بندی این موتورها (اعم از دوزمانه یا چهار زمانه(ذکر کردن تعداد سیلندرهای این موتورهاست. در این موتورها سیلندرها که در واقع واحدهای تولید انرژی مکانیکی میباشند در کنار یکدیگر قرار میگیرند. بر این اساس موتورهای متنوعی ساخته شدهاند که انواع متداول آنها میتوانندیک سیلندر ، دوسیلندر ، سه سیلندر ، چهارسیلندر ، شش سیلندر ، هشت ، ده و دوازده و در مواردی بیست وچهار سیلندر باشد.

البته معیارهای دیگری نیز برای طبقه بندی این موتورها به کار میرود. مثلا اگر نحوه آرایش سیلندرها رامعیار در نظر بگیریم میتوانیم موتورها را به انواع: موتورهای خطی ، موتورهای V شکل یا خورجینیو موتورهای شعاعی تقسیم بندی کنیم و یا اینکه میتوان برای طبقه بندی موتورها از حجم آنها استفاده کرد که عبارت است از حجم کل پیستون های آنها زمانیکه در نقطه مرگ پایین باشند. روش دیگر برای طبقه بندی این موتورها ، نحوه مشتعل شدن سوخت در این موتورها است. بر این اساس موتورهای احتراق داخلی به دو دسته تقسیم می شوند. • موتور اشتعال جرقهای:
  این موتورها ، برای سوزاندن ماده سوختنی از سیستم برقی تولید کننده جرقه استفاده می کنند.
 • موتورهای دیزل:
  این موتورها برای مشتعل کردن سوخت از حرارت بالای خود سیلندر استفاده میکنند.

طرز کار

نحوه کار موتورهای احتراق داخلی را به شکل خلاصه میتوان انگونه بیان کرد.


 • مکش:
  مخلوط آزمایشهای مربوط به هوا و سوخت (در موتورهای دیزل فقط هوا) به درون سیلندر مکیده میشود.
 • تراکم:
  مخلوط مذکور(هوای وارد شده در موتورهای دیزل) توسط پیستون فشرده میشود.
 • توان :
  مخلوط آزمایشهای مربوط به هوا و سوخت محترق شده و انرژی آزاد میکند که باعث حرکت پیستون به سمت پایین میشود.
 • تخلیه :
  گازهای ناشی از احتراق از محفظه سیلندر تخلیه میشود.البته این چهار مرحله در موتور چهارزمانه اتفاق می افتد و در موتورهای دو زمانه مراحل 1 و 2 و مراحل 3 و 4 با یکدیگر تواما انجام میشوند. به هر حال پس از انجام مرحله انفجار (توان) انرژی آزاد شده از سوختن ماده سوختنی آزاد شده است و باعث حرکتپیستون میگردد. از آنجایی که حرکت پیستون بصورت رفت و برگشتی است. برای تبدیل این حرکت بهحرکت دورانی به یک قطعه دیگر درموتور به نام میل لنگ نیاز است که به پیستون یا پیستونها (بر حسب تعداد سیلندر موتور) متصل شده و حرکت رفت و برگشتی را به حرکت چرخشی تبدیل می کند.

ساختمان

موتورهای احتراق داخلی برای درست کار کردن به سیستم های مختلفی نیازمندند که همگی میبایست به دقت و نحو مطلوب وظیفه خود را انجام دهند. اجزا و سیستمهای تشکیل دهنده یک موتور احتراق داخلی را میتوان به شرح زیربرشمرد.


 • سیلندر :
  قسمت اصلیموتور است که محل بالا و پایین رفتن پیستون میباشد.
 • سرسیلندر:
  بر روی سیلندر قرار میگیرد ومحل قرار گیری سوپاپها، شمعها و ... میباشد.
 • پیستون :
  قطعه متحرکی است که در داخل سیلندر بالا و پایین میرود و به میل لنگ متصل است.
 • میل لنگ:
  تبدیل کننده حرکت رفت و برگشتی به حرکت چرخشی است.
 • سیستم هوارسانی:
  به ساختارهایی گفته میشوند که محفظه سیلندر را به هوای بیرون مربوط میکند.
 • سیستم سوخت رسانی:
  وظیفه رساندن و تنظیم میزان سوخت مصرفی را بر عهده دارد.
 • سیستم خنک کننده:
  وظیفه کنترل دمای کاری موتور را به عهده دارد.
 • سیستم روغن کاری:
  جهت کم کردن سایش و انتقال حرارت موتور به کار میرود.
 • سیستم برقی:
  جهت اشتعال سوخت و ایجاد جرقه کاربرد دارد. (موتورهای دیزل فاقد این سیستم میباشد(
 • سیستم سوپاپها:
  جهت زمان بندی ورودآزمایشهای مربوط به هواو خروج دود به کار میروند. (موتورهای دوزمانه فاقد این سیستم اند)
 • سایر قطعات:
  رینگهای پیستون ،میل بادامک، چرخ لنگر یا فلاپویل، یاتاقانها، کاورنر، و وزنههای تعادل.

کاربردها

موتورهای احتراق داخلی امروزه گستردهترین و پراستفادهترین انواع موتورها میباشند. و بیشترین کاربرد این موتورها در اتومبیلها ، کامیونهاو سایر وسایل نقلیه است. البته در کارهای ایستا نظیر پمپ کردن آب یا آسیاب هاهم از این موتورها استفاده میشود. شاید زمانی کهبرق منطقهای قطع شده است مشاهده میکنید که یک مغازه یا کارخانه یامجتمع مسکونی و ... دارای برق است. این برق را با استفاده ازانرژی جنبشی یک موتور احتراق داخلی و استفاده از یک ژنراتور تولید میکنند. و ...
نقش موتورهای درون سوز در زندگی ما

طیف وسیع و گستردهای از وسایل متحرک اطراف ما برای تامین حرکت خود به موتورهای احتراق داخلی وابستهاند. تصور کنید اگر تنها یک شبکه حمل و نقل )که 100 درصد به موتورهای احتراق داخلی وابسته است) از کار بیافتد زندگی روزمره به چه شکلی در خواهد آمد؟

منبع : دانشنامه رشد