گیربکس فوق سرعت یا اوردرایووسیله ای است که به انتهای گیربکس متصل میشود. اوردرایو قادراست باثابت نگهداشتن سرعت اتومبیل دور موتورانرا تا حدود 30 درصد تنزل دهد . قسمتهای اصلی اوردرایو عبارتند از: محور خروجی گیربکس- محور خروجی اوردرایو- کلاچ غلطکی- مجموعه دنده خورشیدی- حامل سیاره ای- پینیونها ودنده حلقه ایکه به محور خروجی متصل است.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
برای استفاده از اوردرایو چند کنترل مکانیکی و الکتریکی در دسترس راننده قراردارد و بطور کلی اوردرایو دارای سه نوع تحرک است که به شرح ذیل می باشد:

  1. ۱- وضعیت قفل شده که در آن دندانهای قفل کننده مجموعه خورشیدی با حامل سیاره ای ودنده خورشیدی بصورت یکپارچه حرکت کرده و تغییری در گشتاورحاصل نمیکند.
  2. ۲- وضعیت مستقیم یا حرکت آزاد که در آن دندانهای قفل کننده مجموعه خورشیدی آزادهستند و شیطانک نیز با دنده توقف در گیر نشده است. در این وضعیت اتومبیل بصورت خلاصحرکت خواهد کرد.
  3. ۳- وضعیت فوق سرعت که در آن شیطانک با دنده توقف درگیر بوده و دنده خوشیدی را ثابتنگه داشته است و دندانهای قفل کننده مجموعه خورشیدی نیز با حامل سیاره ای در گیرنیست. در این وضعیت قدرت از طریق حامل سیاره ای به پینیونها و از آنها به دنده حلقهای و بالاخره به محور خروجی انتقال پیدا میکند و نسبت تبدیل گشتاور کمتر از واحدیحاصل میشود.
  4. اوردرایو را در هر لحظه میتوان با فشار دادن کامل به پدال گاز به وضعیت مستقیم منتقل ساخت. در سرعتهای کمتر از حدود 50 کیلومتر اوردرایوبصورت خودکار به وضع مستقیم منتقل میشود.