ردیف
معایب و محل احتمالی
راهنمای رفع عیب
1 موتور روشن نمی شود یا به سختی روشن میشود
قبلا موارد زیر را بررسی کنید
الف- لوله های سوخت گرفتگی دارد
ب- سوخت در باک موجود نیست
ج- در لوله های فشار ضعیف هوا وجود دارد
ه- فیلتر سوخت بسته شده است
و- پمپ اولیه کار نمی کند
- لوله ها را بررسی کرده و در صورت لزوم ان ها را
با فشار هوا با سیم نازک پاک کنید
- سوخت باک را بازدید کنید
- مدار را هوا گیری کنید
- در باک را باز کرده عمل سوخت رسانی را امتحان کنید
-فیلتر را سرویس کنید. المت معیوب را تعویض کنید
- سوپاپ های پمپ یا فنر ان را کنترل کنید
2 موتور می کوبد
الف – لقی یاتاقانهای اصلی زیاد است
ب-گژن پین سائیده شده است
ج- رینگ ها شکسته اند
د- کف پیستون را دوده گرفته است
ه- تایپیت ها خوب کار نمی کند
و- موتور خیلی گرم است
ز- روغن کاری خوب انجام نمی شود
ح- سوپاپ ها سفت هستند
- اگر با بستن پیچ ها لقی گرفته نشود انها را تعویض نمایید
- تعویض کنید
- تعویض کنید
- تمیز کنید
- در صورت معیوب بودن انها را تعویض نماید
- واتر پمپ را کنترل یا تسمه پروانه را سفت کنید
- فشار روغن را کنترل و مدار روغن را سرویس کنید
- با ریختن نفت چسبندگی را برطرف نمایید
3 دود خروجی سیاه رنگ است
الف – سوخت زیاد است
ب- فیلتر هوا کثیف است
ج- زمان تزریق سوخت ریتارد است
د- لقی سوپاپ ها کم است
ه- سوپاپ های دود کاملا بسته نمی شود
و- انژکتورها گرفتگی داشته یا فرسوده اند
ز- محفظه ی احتراق یا شمع ها خیلی کثیف هستند
- پمپ را تنظیم کنید
- ان را سرویس کنید
- پمپ را روی موتور با لوله ی سر کج تنظیم کنید
- سوپاپ ها را در حالت گرم تنظیم کنید
- اب بندی کرده و لقی انها را میزان کنید
- انژکتورها را سرویس کنید
- کربن گیری شود
4 دود خروجی ابی رنگ است
الف- موتور روغن سوزی دارد
ب- از راه راهنمای سوپاپ ها روغن می سوزاند
- رینگ های پیستون فرسوده بوده و موتور نیاز
به تعمیر اساسی دارد
- لاستیک های ابندی راهنمای سوپاپ ها را بررسی کنید
5 دود خروجی سفید رنگ است
الف – انژکتورها معیوب اند
ب- فشار تراکم موتور کم است
- انها را سرویس و تنظیم کنید
- محل عیب را از رینگ ها با سوپاپ ها پیدا کنید و
ان را مرمت کنید
6 موتور زیاد گرم می کند
الف-مقدار اب موتور کم است
ب- پمپ اب خوب عمل نمی کند
ج- مقدار سوخت تزریق شده در سیلندرها برابر
نیست
د- ترموستات خوب عمل نمی کند
ه- واشر سرسیلندر اب بندی نمی کند
و- رادیاتور گرفتگی دارد
- اندازه ی اب را کامل تنظیم کنید
- محور پمپ را تنظیم نموده و تسمه پروانه را سفت
نماید و ان را در صورت فرسودگی تعویض کنید
- پمپ را تنظیم کنید
- ان را تعویض نماید
- ان را تعویض نماید
- ان را سرویس کنید
7 موتور نامنظم کار می کند
الف- اسبک ها خوب کار نمی کند
ب- پمپ اولیه خوب کار نمی کند
ج- شانه گاز گیر می کند
د- محور رگلاتور گیر می کند
ه- محور رگلاتور لقی زیادی دارد
و- فنرهای رگلاتور شکسته است
ز- لحظه ی تزریق صحیح نیست
ح- دور ارام منظم نیست
-
روغن کاری اسبک ها را کنترل کنید
- سوپاپ های ان خراب است و یا هوا در مدار وجود
دارد
- ان را با روغن روان کنید
- ان را ابتدا با نفت و سپس با روغن روان کنید
- ان را تعویض کنید
- ان را تعویض کنید
- بازی بیش از اندازه کوپلینگ کنترل و برطرف شود
- دورارام را با پیچ تنظیم میزان کنید