مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، علی خاکساری - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، اظهار کرد: طبیعتا یکی از وظایف شورای رقابت رفع هرگونه انحصار و ایجاد رقابت در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله در حوزه خودرو است.

وی با بیان اینکه شورای رقابت با همین هدف چند ماه پیش به حوزه قیمتگذاری خودرو وارد شد، خاطرنشان کرد: عملکرد ابتدایی این شورا جدی، علمی و قابل ستایش بود اما خروجی آن متاسفانه چیزی نبود که مصرفکنندگان انتظار داشتند.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: دلیل اصلی این وضعیت نیز قدرت چانهزنی بالای خودروسازان است که همیشه و همه جا میتوانند منافع خود را پیگیری و تامین کنند و در مورد اخیر نیز این اتفاق افتاد.
وی افزود: بنابراین تا زمانی که سیاستگذاری صنعت خودرو از تولیدکننده جدا نشده و مدیران و دستاندرکاران شرکتهای خودروساز در فرایند تصمیمسازی و سیاستگذاری این صنعت نقش داشته باشند وضع به همین منوال خواهد بود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه نوع عملکرد شورای رقابت بیانگر قدرت بالای خودروسازان است، تصریح کرد: دیدیدم که خروجی اقدامات شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو نهایتا نه مصرفکنندگان بلکه خودروسازان را راضی کرد.