به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، بهادر کاظمی درباره برخی اظهارات صورت گرفته در زمینه بیشتر شدن حجم استفاده از قطعات چینی در تولید خودروهای داخلی، اظهار کرد: ما نیز نگران این موضوع بوده و به شدت کنترل میکنیم که خودروسازان برای کاهش قیمت تمام شده از قطعات ارزانتر که یکی از دلایل ارزانی آنها نیز پایین بودن کیفیت است، استفاده نکنند.

وی ادامه داد: سازمان ملی استاندارد ایران به طور مستمر فرایند تولید خودرو را تحت نظارت داشته و هشدارهای لازم را به خودروسازان میدهد.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه به دنبال اخطارهای داده شده حجم استفاده از قطعات بیکیفیت از سوی خودروسازان داخلی کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: البته نیاز است که نظارتها به طور مستمر ادامه یابد که این کار نیز انجام میشود.
وی ادامه داد: در حال حاضر اجرای استانداردهای 51 گانه در خطوط تولید خودروسازان کنترل میشود اما در ویرایش جدید سیستم cop (تطابق تولید) حجم نظارتها را به درصد بیشتری از قطعات خودرویی گسترش خواهیم داد.
کاظمی افزود: در ویرایش جدید سیستم cop که از سال آینده اجرایی خواهد شد، علاوه بر قطعات دارای استاندارد اجباری برخی از قطعات دیگر نیز تحت نظارت مستمر قرار خواهند گرفت.
وی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در این زمینه شناسنامهدار شدن قطعات است بهگونهای که در ویرایش جدید این سیستم، اجازه استفاده از قطعات بیهویت در خطوط تولید و مراکز خدمات پس از فروش خودروسازان را نخواهیم داد. این موضوع تاثیر قابل توجهی بر رشد کیفیت خودروها خواهد داشت.