به گزارش پارس تیونینگ به نقل از جام نیوز، سیدمحمد جعفری اظهار کرد: با توجه به لغو مصوبه فروش خودرو به قیمت تجاری و همچنین مصوبه قیمتگذاری شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی به سرعت باید کاهش یابد.
وی با بیان اینکه ریاست محترم جمهوری اختیار تصمیمگیری در مورد قیمتگذاری خودرو را به شورای رقابت واگذار کرده است، خاطرنشان کرد: رییس جمهوری همچنین در اواخر سال گذشته خواستار کاهش قیمت خودرو از سوی خودروسازان داخلی شد.
در گزارشی، رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادامه داد: هر چند خودروسازان در اواخر سال گذشته قیمت محصولات خود را اندکی کاهش دادند اما این کاهش به هیچ وجه راضی کننده نبوده و قیمتها باید بیش از این کاهش یابد.
وی افزود: مصرفکنندگان به منزله رگ حیاتی صنعت خودرو هستند بهگونهای که در صورت توقف خرید از سوی مردم، صنایع خودروسازی با مشکل مواجه میشوند بنابراین تولیدکنندگان باید به حقوق مشروع مصرفکنندگان احترام بگذارند.
جعفری تصریح کرد: این انجمن وظیفه حمایت از حقوق مصرفکنندگان در حوزههای مختلف کالا و خدمات را برعهده دارد بنابراین موضوع کاهش قیمت خودرو را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.