شورای رقابت یک نهاد دولتی است و دستورات صادر شده از سوی این شورا همچون تمام دستورات صادر شده از سوی دولت برای همه لازم الاجرا است و حتی خودرو سازانی که از

اجرا دستورات این شورا در زمینه قیمت خودرو سر باز زنند متخلف شناخته شده و با آنها برخورد قضایی میشود .

شواری رقابت یک تشکیلات اقتصادی و حقوقی بوده و دارای بازوی بازرسی و حتی قاضی است و در صورت نیاز از آنها ضد شرکت های خودرو سازی که از قیمت ها پیروی نکنند

استفاده خواهد کرد .

به عنوان نمونه چند قیمت اعلام شده

206 تیپ 5 :

شواری رقابت 28200000 درصد افزایش قیمت 5.76از سوی شواری رقابت .............39328000 ..........قیمت بازار 37700000

پژو 405

شواری رقابت 24900000 درصد افزایش 6.9 از سوی شواری رقابت ..........28860000 ......قیمت بازار 32100000

درصد برای رانا و پژو پارس 6.9

تیبا 5.97

پژو پارس قیمت اعلامی 29000000 با افزایش از سوی شواری رقابت 34033000 قیمت بازار 35500000