با توجه به اينكه پيشبينيهاي دولت از نرخ تورم براي سالهاي 92 و 93 محقق شده است (تورم حدود 35 درصد براي سال 92 و 25 درصد براي امسال كه هر دو محقق شده است) با فرض اينكه پيشبيني دولت براي تورم سال آينده نيز صحيح باشد، قيمت خودرو تا چه ميزان تحتتاثير كاهش نرخ تورم قرار خواهد گرفت؟

به عقيده يك كارشناس مسائل اقتصادي، كاهش نرخ تورم در كشور به اين معناست كه روند رشد قيمتها، كندتر شده و مانند زماني كه تورم بالاست افسارگسيخته نخواهد بود. موسي غنينژاد به خبرنگار «دنياي اقتصاد» ميگويد: با كاهش پيدا كردن نرخ تورم، قيمت كالا و خدمات در كشور بهصورت عمومي تحتتاثير اين كاهش قرار ميگيرد، اما از آنجايي كه قيمت خودرو توسط دولت تعيين ميشود و از منطق بازار به دور است، نميتوان بهصورت قطعي گفت كه قيمت خودرو با كاهش نرخ تورم هماهنگ عمل خواهد كرد. اما درحاليكه اين استاد دانشگاه عقيده دارد قيمت خودرو به دليل دور بودن از منطق بازار ممكن است از نرخ تورم تاثيري نپذيرد، يك عضو انجمن قطعهسازان ميگويد: با كاهش نرخ تورم، به دليل كاسته شدن از شدت افزايش قيمتها، قطعا توليد خودرو نيز با صرفهجوييهايي همراه ميشود و خودروسازان ميتوانند بر هزينههاي توليد كنترل بيشتري داشته باشند.

ساسان قرباني در ادامه ميگويد: ميتوان گفت با رسيدن به نرخ تورم 15 درصدي شاهد كاهش قيمت خودرو نخواهيم بود، اما اين نرخ تورم قطعا در كاهش رشد قيمتها تاثير مثبتي خواهد داشت، به اين معنا كه شايد مجبور به افزايش قيمت نباشيم. قرباني عقيده دارد صنعت خودرو در سالهاي مختلف همواره رشد قيمتي كمتر از نرخ تورم جاري كشور داشته است؛ بنابراين با كاهش نرخ تورم به 15 درصد، چنانچه توليد نيز روند فعلي را حفظ كند، در سال آينده شاهد رشد قيمتی خودرو نخواهيم بود.