به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا «محرمعلی قنبری» دربا بیان این مطلب، اظهار کرد: در روزهای اخیر شاهد هستیم که قیمت انواع خودروها در حال کاهش است که با توجه به بازخوردها، انتظار داریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.
وی تصریح کرد: کاهش یک تا دو میلیون تومانی قیمتهای تولیدات داخلی نشان میدهد که بازار در حال بازگشت به وضعیت عادی است اما نکتهای که باید به آن اشاره داشت این است که هماکنون رکود در معاملات خودرو وجود دارد که این امر در شرایط کاهش قیمتها طبیعی نیست.
این فعال صنفی با بیان اینکه شرکتهای خودروساز از عوامل نوسان بازار خودرو هستند، گفت: برنامهریزان شرکتهای خودروساز شرایط را طوری فراهم میکنند که بازار به نفع این شرکتها تغییر کند و همینگونه نیز شده است.
وی ادامه داد: قیمت خودروهای لوکس نیز تاحدی کاهش داشته است اما این ارقام در مقابل افزایشهای ماههای پیش چندان چشمگیر نیست و باید منتظر روزهای آتی بود؛چراکه قیمت ارز در نوسان بوده و با ثبات آن و واردات خودرو میتوان نظر قطعی را در رابطه با بازار این نوع خودروها داد.