خودروساز شدن ایران زیر سوال رفت
«روچیها» در صنعت خودرو ایران چه می کنند؟


خودروسازان روسی و چینی (روچیها) جایگزین خودروسازان اروپایی در صنعت خودروی ایران خواهند شد؟


به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، صنعت خودروی ایران از دهه 70 دوران بلوغ خود را آغاز کرد بهگونهای که تیراژ تولید محصولات آن در سال 90 به حدود یک میلیون و 600 هزار دستگاه رسید.
با این حال از ابتدای سال 91 دورانی در این صنعت آغاز شد که به اعتقاد دبیر انجمن خودروسازان ایران در صورت ادامه شرایط فعلی، تولید صنعت خودرو در سال جاری به 400 هزار دستگاه کاهش خواهد یافت.
در چنین شرایطی اخبار متعددی از حضور خودروسازان چینی و اخیرا روسی در ایران به گوش میرسد بهگونهای که اخیرا عنوان شده خودروسازان بزرگ کشور برای تولید خودروهای چینی در ایران با شرکتهای چینی به توافق رسیدهاند.
به موازات آن نیز اخباری در رابطه با واردات خودروهای روسی به ایران و احتمال تولید این محصولات در داخل کشور منتشر شده است. تمام این اتفاقات در حالی است که شرکت رنو به عنوان آخرین شریک اروپایی صنعت خودرو نیز تحت فشار زیادی برای ترک ایران قرار دارد.
به گزارش ایسنا، در سالهای گذشته تحت فشارهای خارجی شرکتهایی چون پژو، هیوندایی و نیسان با صنعت خودروی ایران خداحافظی کرده بودند. مصادف شدن ورود گسترده خودروسازان چینی و همچنین آغاز حضور خودروهای روسی در کنار مشکلات ایجاد شده برای ادامه فعالیتهای رنو در ایران، نشان دهنده جایگزینی خودروسازان روسی و چینی (روچیها) با خودروسازان جهانی در صنعت خودروی ایران است.
در این رابطه عضو هیات علمی گروه خودروی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نسبت به این موضوع هشدار داده و خاطرنشان میکند که حضور شرکتهای روسی و چینی در ایران صنعت خودرو را از یگانه هدف خود که همانا "خودروساز شدن" است دور خواهد کرد.
شهرام آزادی تصریح میکند که به جای همکاری با خودروسازان روسی و چینی باید به سمت همکاری با خودروسازان معتبر جهانی حرکت کرد.
در این شرایط به نظر میرسد که ناراضیان اصلی چنین روندی، مصرفکنندگان ایرانی هستند که حتی در دوران اوج صنعت خودرو که شرکتهایی چون پژو، هیوندایی و نیسان در آن فعال بودند، از کیفیت خودروها رضایت نداشتند.
با جایگزین شدن خودروهای روسی و چینی به جای خودروهای معتبر جهانی، آینده کیفیت محصولات صنعت خودروی ایران از هماکنون قابل پیش بینی است.