عصر خودرو: داود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان ایران به رئیس شورای رقابت در ارتباط با صنعت خودرو نامه ای نوشت متن این نامه این طور می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل ازموج، جناب آقای دکتر پژویان به عنوان شاگرد کوچک اما مشفق و خیرخواه شما عرض می کنم سال ها شرف و آزادگی حرفه استادی خود را فدای فشارها، جو سازی ها و غوغا سالاری های موجود نکنید. کاری نکنید که نام شما به عنوان عامل ورشکستگی صنعت خودرو در تاریخ این صنعت به ثبت برسد.
1- انتخاب قیمت سال پایه و افزودن نرخ تورم بخشی هر سال به آن، از نظر منطق اقتصادی کار صحیحی است اما به شرط آنکه قیمت سال پایه، قیمت اقتصادی صحیحی بوده باشد.
2 - قبلاً هم عرض کرده بودم که قیمت های اول سال 91، همان قیمت های اسفند سال90 تحمیل شده از سوی سازمان حمایت، قیمت های صحیحی نبودند، زیرا بسیار کمتر از قیمت تمام شده محصولات بودند.
3- نشانه واضح و آشکار غیر صحیح بودن آن قیمت ها، زیان 4000 میلیارد تومانی خودروسازان در طول سال 91 بخاطرعمل کردن اجباری خودروسازان به آن دستور تحمیلی می باشد. گروه ایران خودرو 2000 میلیارد تومان، گروه سایپا 1600 میلیارد تومان و سایر خودروسازان 400 میلیارد تومان.
توضیح بسیار مهم آنکه میزان ضرر و زیان صدها شرکت تولید کننده قطعات و مجموعه ها در ارقام فوق الذکر دیده نشده است و زیان ایشان را باید انجمن قطعه سازان محاسبه و اعلام کند.
4- مطابق تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، 4000 میلیارد تومان ضرر و زیان فوق الذکر باید توسط دولت پرداخت شود. رونوشت نامه به روسای محترم کمیسیون برنامه و بودجه، اقتصادی و صنایع و معادن برای حضرتعالی ارسال شده است.
5- مبنا قراردادن قیمت های پایه غلط، موجب ورشکستگی قطعه سازان، کاهش شدید تر تولید و در نهایت توقف کامل خودروسازان، قطعه سازان و حتی شبکه خدمات پس از فروش خواهد شد.
6- چنانچه مدیران منتصب دولت مجبور به پذیرش قیمت های دستوری ورشکست کننده شوند، مدیران شرکت های خصوصی خودروساز و قطعه ساز نمی توانند با پذیرش آن قیمت ها سند ورشکستگی خود را امضا کنند.