به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایسنا، استانداردهای سری یورو میزان گازهای خروجی اگزوز خودروها را مورد بررسی قرار میدهند. اولین بار استاندارد یورو 1 از سال 1992 در اتحادیه اروپا الزامی شد. در حال حاضر استاندارد اتحادیه اروپا به یورو 5 ارتقاء یافته و از سپتامبر سال 2014 نیز به یورو 6 ارتقاء خواهد یافت.

اما در ایران استاندارد آلایندگی یورو 2 برای اولین بار از سال 1384 به اجرا درآمد. پس از آن طبق برنامهریزی صورت گرفته قرار بود که در سال 1389 استاندارد آلایندگی خودروهای داخلی به یورو 3 ارتقاء یابد اما در آن زمان به دلیل عدم عرضه سوخت متناسب با این استاندارد، مقرر شد خودروسازان همچنان به تولید خودروهای یورو 2 ادامه داده و از ابتدای سال 91 محصولات خود را به استاندارد یورو 4 ارتقاء دهند.
با این حال از ابتدای امسال نیز به دلایل مختلف از جمله عدم توزیع سراسری سوخت متناسب، اجرای این استاندارد به تعویق افتاد و مقرر شد استاندارد یورو 4 از ابتدای سال 92 اجرایی شود.
در این شرایط با وجود زمان کوتاه باقیمانده تا زمان آغاز اجرای استاندارد یورو 4، از یک سو بسیاری از خودروهای تجاری و سبک کشور همچنان با استاندارد یورو 2 تولید شده و از سوی دیگر نیز توزیع سراسری سوخت بنزین و گازوئیل متناسب با این استاندارد صورت نگرفته است.
اما استاندارد آلایندگی یورو 4 میزان سه آلاینده CO (مونو اکسید کربن)، HC (هیدرو کربن) و NOX (اکسیدهای نیتروژن) را مورد اندازهگیری قرار داده و تاثیر زیادی در کاهش آلایندگی خودروها دارد.
تاکنون خودروهای محدودی در کشور به این استاندارد ارتقاء یافتهاند بهگونهای که تندر 90 و مگان از معدود سواریهایی هستند که هماکنون صد درصد تولید آنها با استاندارد یورو 4 صورت میگیرد.
در این شرایط مشخص نیست که آیا از ابتدای سال آینده خودروهای تجاری و سبک به یورو 4 ارتقاء خواهند یافت یا آنکه موضوعاتی چون عدم توزیع سراسری سوخت متناسب همچنان مانع این کار خواهد بود.