معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ابهامات ایجاد شده درباره احتمال ورشکستگی خودروسازان پاسخ داد.

به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، محسن صالحینیا اظهار کرد: پیشبینی ما این است که در صورت بهبود شرایط، تیراژ تولید خودرو در نیمه دوم سال دوباره روندی صعودی خواهد یافت.
وی با بیان اینکه هماکنون تامین تعداد اندکی از قطعات خودرویی با مشکلاتی مواجه است، خاطرنشان کرد: سال گذشته خودروسازان با زیان مواجه شدند که مقدار آن در صورت حسابهای مالی و مجامع آنها قید شده است. این زیان اگر بخواهد استمرار یابد مناسب نخواهد بود.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: البته ورشکستگی شرکتهای بزرگ به این راحتی اتفاق نمیافتد بهگونهای که امسال با توجه به شرایط اگر هر یک از خودروسازان بزرگ نتوانند حداقل 400 تا 450 هزار دستگاه خودرو تولید کنند دوباره به حاشیه زیان خواهند رفت.
به گزارش ایسنا، صالحینیا تصریح کرد: اما اگر خودروسازان بزرگ بتوانند در سال جاری سقف تولید سال گذشته خود را حفظ کنند، زیانده نخواهند بود بنابراین باید تولید خودرو به هر شکل ممکن استمرار یافته و حفظ شود.