سناریوهای افزایش احتمالی قیمت گازوییل بهطور مشترک در ستاد سوخت، هدفمندی یارانهها و مقابله با قاچاق کالا و ارز در حال بررسی است.

به گزارش پارس تیونینگ به نقل از جام نیوز، سناریوهای افزایش احتمالی قیمت گازوییل بهطور مشترک در ستاد سوخت، هدفمندی یارانهها و مقابله با قاچاق کالا و ارز در حال بررسی است. خبری است که سید مجتبی شفیعی، رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، اعلام کرده است. ایشان با بیان این مطلب که مجموعهای از پیشنهادها در حال بررسی است، اعلام کرد: «بهزودی کلیات جدیدی برای مدیریت مصرف گازوییل بهویژه در مبادی مرزی توسط ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز و با مشارکت ستاد سوخت تدوین و اعلام میشود.» به گفته شفیعی فعلا هیچگونه بحثی درخصوص افزایش قیمت بنزین یا تغییر سهمیههای سوخت خودروها مطرح نشده است. با اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها، قیمت گازوییل داخل کشور به صورت دونرخی 150 و 350تومان به ناوگان حمل و نقل، صنایع و نیروگاهها تحویل داده میشود. بنا بود با اجرای قانون هدفمندی یارانهها قیمت انرژی در کشور به قیمتهای بازار خلیجفارس نزدیک شود اما مهر مینویسد هماکنون قیمت هر لیتر گازوییل در ایران در مقایسه با بازار فوب خلیجفارس حدود 16سنت است، در حالی که در کشوری مانند پاکستان قیمت هر لیتر گازوییل حدود یک دلار و شش سنت است. مسوولان دولتی با بیان اینکه قیمت گازوییل در داخل کشور از یک لیتر آب معدنی کمتر است، بر ضرورت افزایش قیمت آن تاکید دارند.

آقای مصطفی کشکولی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، پیش از این گفته بود چنانچه فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها آغاز نشود در سال 92 شاهد جهش مصرف بنزین و گازوییل در کشور خواهیم بود؛ رشد مصرفی معادل شش تا هفت میلیون لیتر گازوییل در سال. از همینرو به نظر میرسد محتملترین سناریوی افزایش قیمت انرژی در سالجاری، افزایش قیمت گازوییل باشد. آقای شفیعی نیز در پاسخ به سوال مهر در همین زمینه اعلام کرده است پیشنهادهای افزایش قیمت گازوییل در ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت، ستاد هدفمندی یارانهها و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال بررسی و کارشناسی است. اما رییس کمیسیون انرژی مجلس، سید مسعود میرکاظمی، به ایسنا گفته است: قیمت گازوییل در مناطق مرزی تغییر نکرده است و هرگونه تغییر قیمت این سوخت در حال حاضر غیرقانونی است. وی در ادامه با تایید این مطلب که دلیل افزایش قاچاق سوخت در کشور قیمت آن است، افزوده: «اصلاح قیمتها و رسیدن به نرخ بینالمللی و مبارزه با قاچاق از جمله روشهایی است که میتواند باعث کاهش قاچاق سوخت در کشور شود.»
میرکاظمی اما افزایش قیمت را تنها راه کنترل قاچاق سوخت نمیداند بلکه معتقد است باید از بستههای سیاستی و تغییرات ساختاری استفاده کرد. به گفته ایشان امنیتی کردن مرزها نیز راهحل نهایی نیست، بلکه راهحل را باید در اشتغالزایی در مناطق مرزی و حمایت از تولید و صنعت جست. ایشان در نهایت طرح افزایش قیمت گازوییل را طرح دولت عنوان کرده است اما معاون ستاد مدیریت حمل و نقل کشور، علی ربیعی در گفتوگو با ایسنا از وجود چنین طرحی اظهار بیاطلاعی کرده و گفته تا اجرای فاز دوم هدفمندی چنین برنامهای وجود ندارد و قیمت گازوییل برای شهروندان مرزنشین به روال سابق محاسبه میشود و قیمت بازار فوب خلیجفارس تنها برای خریداران خارجی گازوییل است که البته شامل شهروندان ایرانی که قصد عبور از مرز را دارند نیز میشود. ایشان همچنین حصول توافق میان دولت و مجلس برای افزایش قیمت را نیز رد و اعلام کرده از چنین توافقی بیخبر است. مطلبی که حبیب آغاجری، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز تایید میکند و از وجود چنین طرحی بیاطلاع است.
پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها قیمت گازوییل در کشور در سال 1389 از لیتری 16تومان به لیتری 150 تا 350تومان افزایش یافت اما به گزارش ایسنا به دلیل اجرایی نشدن مرحله دوم این طرح در سالهای 1390 و 1391 افزایش قاچاق این فرآورده افزایش چشمگیری داشته است.