رییس اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافری تاکید کرد: یکی از عوامل مهم تصادفات در جادهها نا امنبودن جادههاست و بسیاری از جادههای کشور روزانه 20 برابر ظرفیت خود مورد بهرهبرداری قرار میگیرند


به گزارش پارس تیونینگ به نقل از «پرشین خودرو»، احمدرضا عامری با بیان اینکه ایمنسازی جادهها باید براساس حجم تردد خودروها انجام شود، گفت: با توجه به افزایش خودروها ایمنسازی جادهها بسیار کم بوده و متناسب با افزایش تعداد خودروها، پیشرفت مناسبی نداشته است.
وی افزود: معطلی رانندگان در ترافیک جادهها از موضوعاتی است که منجر به آسیب روانی رانندگان میشود و در نهایت خستگی و عصبانیت را به همراه دارد که یکیدیگر از دلایل عمده سوانح جادهای است.

نگهداری نامناسب و احتکار لاستیکها
عامری از ورود لاستیکهای چینی و احتکار آنها انتقاد و اظهار کرد: قیمتها افزایش زیادی یافته که این موضوع باعث کاهش تعداد سفرها و به دنبال آن خالی ماندن صندلی اتوبوسهای برون شهری و در نهایت زیان مالی صاحبان اتوبوسها شده است در حالیکه قیمت قطعات ماشین از جمله لاستیک به شدت افزایش یافته است.

نبود مدیریت صحیحی بر توزیع لاستیک و لوازم یدکی ناوگان
مدیر عامل اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافری با تاکید بر اینکه قیمت لاستیک چند برابر شده است، افزود: مدیریت صحیحی بر توزیع لاستیک و قطعات لوازم یدکی ناوگان نمیشود و در برخی مواقع علیرغم استانداردبودن لاستیک به دلیل انبار و نگهداری نامناسب عمر مفید لاستیکها کاهش مییابد و زودتر فرسوده میشود.
وی تاکید کرد: جادهها باید به گونهای باشند که در مواقع بروز حادثه بتواند تا حدی از میزان خسارت جلوگیری کنند نه اینکه به آن دامن بزنند.

استاندارد نبودن گاردیل جادهها
عامری به تصادف اخیر محور قم - تهران اشاره کرد و گفت: در این حادثه اگر گاردیل استاندارد بود در زمان برخورد اتوبوس به آن از ورودش به خط مقابل جلوگیری میشد و به عنوان یک مانع عمل میکرد.
مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافری از دیر رسیدن اورژانس به محل وقوع تصادفات انتقاد کرد و گفت: به عنوان مثال در حادثه اخیر اگر اورژانس و امدادهای جادهای به سرعت به محل حادثه میرسیدند حادثه به این دلخراشی نمیشد و بسیاری از مسافران زنده میماندند.

ضرورت استقرار ایستگاههای آتشنشانی در جادههای پرتردد
به گزارش ایسنا، وی تاکید کرد: باید در جادههای پرتردد ایستگاههای آتش نشانی مستقر باشد و سرویسهای امداد جادهای در کوتاهترین زمان و با امکانات کامل خود را به محل حادثه برسانند.
رییس اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافری به ضرورت وجود اورژانس و امداد از مسیر هوایی تاکید و اظهار کرد: باید در جادهها و به ویژه جادههای پرتردد و حادثهخیز سرویسهای امدادی به هلیکوپتر مجهز شوند و مسئولان مربوطه باید فکری به حال این موضوع کنند چون جان انسان ارزشمندتر از هر چیزی است و باید برای ایمنسازی جادهها و سرعتبخشی در زمینه امداد هزینه کرد و راهکاری اندیشید.