استاندارد جدید برای خودروهای گازسوز

مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت به اتمام تدوین استاندارد خودروهای گازسوز اشاره و تاکید کرد: خودروسازان باید از ابتدای دیماه خودروهای گازسوز را براساس این استانداردها تولید کنند. عباس کاظمی هدف از تدوین این استاندارد را رتبهبندی خودروهای گازسوز و کاهش مصرف سوخت آنها اعلام کرد و گفت: براساس این استاندارد، میزان مصرف خودروهای گازسوز (cng) از رتبه a تا g دستهبندی شده است.وی با بیان این که در تدوین این استاندارد، نمایندگان وزارتخانههای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای ملی استاندارد و حفاظت محیطزیست همکاری داشتهاند، گفت: نظارت بر حسن اجرای این استانداردها در خودروهای گازسوز به عهده سازمان ملی استاندارد است.
کاظمی با اشاره به کاهش شدت مصرف انرژی در خودروهای بنزینی پس از تدوین و پیادهسازی استانداردهای مربوطه به "شانا"گفت: میزان مصرف بنزین در سال 79حدود 10.5 لیتر در هر صد کیلومتر بود که پس از تدوین استانداردهای مربوطه و پیادهسازی آنها امروز به کمتر از 8 لیتر رسیده است.مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت پیشبینی کرد با توسعه خودروهای دیزلی، میزان مصرف بنزین در کشور تا پایان برنامه پنجم به کمتر از 7 لیتر کاهش پیدا کند.وی از بازنگری استانداردهای تدوین شده بخش حمل و نقل در دورههای سه ساله خبر داد و گفت: استاندارد خودروهای بنزینی سال آینده بازنگری میشود.